بایگانی دسته‌ی: احکام حج

احکام خمس در حج

احکام خمس در حج ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ:ﺧﻤﺲ –۱وﺟﻮبﺧﻤﺲ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧـﺪ، ﺧﻤﺲ و زﮐـﺎت، ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺮﻋﻬـﺪه ﮐﺴـﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﻓﺮاوان دارﻧـﺪ و در رﻓﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪﺳـﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻤﺲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻫﻤﻪ اﻣﻮال اﻧﺴﺎن ﻣﺸـﻤﻮل ﺧﻤﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﺻـﺤﯿﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن […]

احکام نماز جماعت در حج

احکام نماز جماعت در حج ﺟﻠﺴﻪ دﻫﻢ: ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ –۱ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از آنﮐﻪ در رواﯾﺎت زﯾﺎدي، ﺑﺮاي ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ، اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﺑﺴﯿﺎري وارد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ دﻗّﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺣﮑﺎم، ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ، و در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ: -۱ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز […]

احکام تیمم در حج

احکام تیمم در حج ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ: ﺗﯿ ّﻤﻢ –۱ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎي وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮد -۱ اﮔﺮ آب ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ -۲ دﺳﺖرﺳﯽ ﺑﻪ آب ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ -۳ آب ﺑﺮاي ﺑﺪن ﺿﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ -۴ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﻏﺴﻞ ﯾﺎ وﺿﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. –۲ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﯿ ّﻤﻢ -۱ زدن ﮐﻒ دودﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ […]

احکام غسل در حج

احکام غسل در حج ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﻢ: غسل اﺷﺎره در ﻏﺴﻞ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻤﺎم ﺑـﺪن و ﺳـﺮ و ﮔﺮدن ﺷﺴـﺘﻪ ﺷﻮد، ﺧﻮاه ﻏﺴﻞ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺎﺑﺖ، و ﯾﺎ ﻣﺴـﺘﺤﺐ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌﻪ، ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻏﺴﻞﻫﺎ در اﻧﺠﺎم ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ در ﻧﯿﺖ. –۱ اﻧﻮاع ﻏﺴﻞ )ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﻧﺠﺎم دادن( ﻏﺴﻞ را ﺑﻪ دوﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد: […]

احکام وضو در حج

۱- وﺿﻮ در حج  ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﺿﻮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾـﺪ در وﺿﻮ اﺑﺘﺪا ﺻﻮرت را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺳـﭙﺲ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺖﭼﭗ را. ﺑﻌﺪ از ﺷﺴـﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﻀﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻒ دﺳﺖ، ﺳﺮ را ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖ را ﺑﺮ آن ﺑﮑﺸﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺎي راﺳﺖ و در آﺧﺮ ﭘﺎيﭼﭗ را ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ. […]

احکام تقلید در حج

ﺗﻘﻠﯿﺪ در حج -۱ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﻘﻠﯿـﺪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﭘﯿﺮوي ﮐﺮدن و دﻧﺒﺎﻟﻪروي اﺳﺖ و در اﯾﻦﺟﺎ ﭘﯿﺮوي از »ﻓﻘﯿﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺘﻮاي ﻣﺠﺘﻬﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. -۲ وﺟﻮب ﺗﻘﻠﯿﺪ؛ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪ و ﻣﺤﺘﺎط * ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﮑﺎم و دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﻟﻬﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ آورد ﺑﺎﯾﺪ از […]

احکام نماز در حج

احکام نماز در حج ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻢ: ﻧﻤﺎز –۱ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻧﻤـﺎز، ﺑﻬـﺘﺮﯾﻦ ﺣـﺎﻟﺖ ﺑﻨـﺪﮔﯽ ﺧـﺪاﺳﺖ و در ﻣﯿـﺎن اﻋﻤـﺎل واﺟـﺐ، داراي اﻫﻤﯿـﺖ وﯾﮋهاي اﺳـﺖ. ﻧﻤـﺎز، دﺳـﺘﻮر ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﭘﺎك ووارﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن، اﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮﻣﺎن اوﺳﺖ. ﻧﻤﺎز، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﯾﮑﺘﺎ و ﺟﻠﻮهاي از ﻋﺒﺎدت اﻧﺴﺎن در ﭘﯿﺸﮕﺎه اوﺳﺖ. ﻧﻤﺎز، ﻣﺎﻧﻨﺪ […]