احکام تقلید در حج

ﺗﻘﻠﯿﺪ در حج -۱ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﻘﻠﯿـﺪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﭘﯿﺮوي ﮐﺮدن و دﻧﺒﺎﻟﻪروي اﺳﺖ و در اﯾﻦﺟﺎ ﭘﯿﺮوي از »ﻓﻘﯿﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺘﻮاي ﻣﺠﺘﻬﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. -۲ وﺟﻮب ﺗﻘﻠﯿﺪ؛ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪ و ﻣﺤﺘﺎط * ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﮑﺎم و دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﻟﻬﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ آورد ﺑﺎﯾﺪ از […]

احکام نماز در حج

احکام نماز در حج ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻢ: ﻧﻤﺎز –۱ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻧﻤـﺎز، ﺑﻬـﺘﺮﯾﻦ ﺣـﺎﻟﺖ ﺑﻨـﺪﮔﯽ ﺧـﺪاﺳﺖ و در ﻣﯿـﺎن اﻋﻤـﺎل واﺟـﺐ، داراي اﻫﻤﯿـﺖ وﯾﮋهاي اﺳـﺖ. ﻧﻤـﺎز، دﺳـﺘﻮر ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﭘﺎك ووارﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن، اﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮﻣﺎن اوﺳﺖ. ﻧﻤﺎز، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﯾﮑﺘﺎ و ﺟﻠﻮهاي از ﻋﺒﺎدت اﻧﺴﺎن در ﭘﯿﺸﮕﺎه اوﺳﺖ. ﻧﻤﺎز، ﻣﺎﻧﻨﺪ […]

قیمت فیش تمتع یا واجب چقدر است؟

قیمت حج تمتع با توجه به اینکه ظرفیت اعزام حاجی ها برای هر کشور از سوی کشور عربستان تعیین می شود، تعداد زائران مشخص و محدود است. به همین دلیل، سالانه تعداد کمی از افراد موفق به دریافت فیش تمتع با قیمت حج تمتع می شوند. این مسئله سبب شده افراد زیادی سال ها برای تشرف […]

نحوه انتقال فیش حج تمتع چگونه است؟

تحوه انتقال فیش حج تمتع در این مورد شما باید اول از طریق اینترنت بتوانید شخصی که مایل به فروش فیش حج است را پیدا کنید. بعد باید با آن فرد ارتباط برقرار کنید تا بتوانید بر سر قیمت نهایی به توافق برسید. پس از آن باید به همراه آن فرد به دفتر اسناد رسمی […]

زمان از سرگیری مراسم حج عمره چه موقع است؟

زمان از سرگیری مراسم حج عمره  با توجه به شرایط بهداشتی حاکم و جهان و بیماری کرونا، امسال مراسم حج تمتع بدون حاجیان سایر کشورها و تنها با تعداد معدودی از زائران کشور عربستان برگزار شد. این مورد سبب ایجاد نگرانی شده است که آیا با تهیه فیش حج عمره، امکان اعزام براتی زائران وجود دارد یا […]

قیمت فیش عمره

خرید فیش عمره برای تهیه فیش حج عمره نیز مانند فیش حج تمتع می توانید از دو راه اقدام کنید. یا اینکه مستقیما به دفاتر وابسته به سازمان حج و زیارت مراجعه کنید و فیش عمره بخرید. یا اینکه می توانید با مراجعه به سایت و یافتن فروشندگان فیش عمره، فیش مورد نظر خود را خریداری کنید. با توجه به عدم […]

اعمال حج عمره

اعمال حج عمره اصلی ترین و اساسی ترین اعمالی که در حج عمره باید انجام دهید عبارت است از: احرام، که شامل پوشیدن لباس احرام و تلبیه است. طواف نماز طواف سعی صفا و مروه کوتاه کردن موی سر(اختیاری) طواف نساء نماز طواف نسا

حج عمره چیست؟

حج عمره چیست؟ از نظر معنایی، واژه عمره به معنی زیارت است، اما از نظر فقه اسلامی این واژه به معنای زیارت خانه خداوند با آداب و شرایط ویژه است. یکی از انواع حج و زیارت خانه خدا است که مختص به ماه خاصی نیست. افراد می توانند در هر زمان و در سایر ماه […]