احکام خمس در حج

احکام خمس در حج ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ:ﺧﻤﺲ –۱وﺟﻮبﺧﻤﺲ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧـﺪ، ﺧﻤﺲ و زﮐـﺎت، ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺮﻋﻬـﺪه ﮐﺴـﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﻓﺮاوان دارﻧـﺪ و در رﻓﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪﺳـﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻤﺲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻫﻤﻪ اﻣﻮال اﻧﺴﺎن ﻣﺸـﻤﻮل ﺧﻤﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﺻـﺤﯿﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن […]

احکام نماز جماعت در حج

احکام نماز جماعت در حج ﺟﻠﺴﻪ دﻫﻢ: ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ –۱ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از آنﮐﻪ در رواﯾﺎت زﯾﺎدي، ﺑﺮاي ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ، اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﺑﺴﯿﺎري وارد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ دﻗّﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺣﮑﺎم، ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ، و در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ: -۱ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز […]

احکام تیمم در حج

احکام تیمم در حج ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ: ﺗﯿ ّﻤﻢ –۱ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎي وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮد -۱ اﮔﺮ آب ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ -۲ دﺳﺖرﺳﯽ ﺑﻪ آب ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ -۳ آب ﺑﺮاي ﺑﺪن ﺿﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ -۴ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﻏﺴﻞ ﯾﺎ وﺿﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. –۲ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﯿ ّﻤﻢ -۱ زدن ﮐﻒ دودﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ […]

احکام غسل در حج

احکام غسل در حج ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﻢ: غسل اﺷﺎره در ﻏﺴﻞ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻤﺎم ﺑـﺪن و ﺳـﺮ و ﮔﺮدن ﺷﺴـﺘﻪ ﺷﻮد، ﺧﻮاه ﻏﺴﻞ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺎﺑﺖ، و ﯾﺎ ﻣﺴـﺘﺤﺐ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌﻪ، ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻏﺴﻞﻫﺎ در اﻧﺠﺎم ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ در ﻧﯿﺖ. –۱ اﻧﻮاع ﻏﺴﻞ )ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﻧﺠﺎم دادن( ﻏﺴﻞ را ﺑﻪ دوﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد: […]

احکام وضو در حج

۱- وﺿﻮ در حج  ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﺿﻮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾـﺪ در وﺿﻮ اﺑﺘﺪا ﺻﻮرت را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺳـﭙﺲ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺖﭼﭗ را. ﺑﻌﺪ از ﺷﺴـﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﻀﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻒ دﺳﺖ، ﺳﺮ را ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖ را ﺑﺮ آن ﺑﮑﺸﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺎي راﺳﺖ و در آﺧﺮ ﭘﺎيﭼﭗ را ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ. […]

احکام تقلید در حج

ﺗﻘﻠﯿﺪ در حج -۱ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﻘﻠﯿـﺪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﭘﯿﺮوي ﮐﺮدن و دﻧﺒﺎﻟﻪروي اﺳﺖ و در اﯾﻦﺟﺎ ﭘﯿﺮوي از »ﻓﻘﯿﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺘﻮاي ﻣﺠﺘﻬﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. -۲ وﺟﻮب ﺗﻘﻠﯿﺪ؛ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪ و ﻣﺤﺘﺎط * ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﮑﺎم و دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﻟﻬﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ آورد ﺑﺎﯾﺪ از […]

احکام نماز در حج

احکام نماز در حج ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻢ: ﻧﻤﺎز –۱ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻧﻤـﺎز، ﺑﻬـﺘﺮﯾﻦ ﺣـﺎﻟﺖ ﺑﻨـﺪﮔﯽ ﺧـﺪاﺳﺖ و در ﻣﯿـﺎن اﻋﻤـﺎل واﺟـﺐ، داراي اﻫﻤﯿـﺖ وﯾﮋهاي اﺳـﺖ. ﻧﻤـﺎز، دﺳـﺘﻮر ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﭘﺎك ووارﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن، اﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮﻣﺎن اوﺳﺖ. ﻧﻤﺎز، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﯾﮑﺘﺎ و ﺟﻠﻮهاي از ﻋﺒﺎدت اﻧﺴﺎن در ﭘﯿﺸﮕﺎه اوﺳﺖ. ﻧﻤﺎز، ﻣﺎﻧﻨﺪ […]

قیمت فیش تمتع یا واجب چقدر است؟

قیمت حج تمتع با توجه به اینکه ظرفیت اعزام حاجی ها برای هر کشور از سوی کشور عربستان تعیین می شود، تعداد زائران مشخص و محدود است. به همین دلیل، سالانه تعداد کمی از افراد موفق به دریافت فیش تمتع با قیمت حج تمتع می شوند. این مسئله سبب شده افراد زیادی سال ها برای تشرف […]

نحوه انتقال فیش حج تمتع چگونه است؟

تحوه انتقال فیش حج تمتع در این مورد شما باید اول از طریق اینترنت بتوانید شخصی که مایل به فروش فیش حج است را پیدا کنید. بعد باید با آن فرد ارتباط برقرار کنید تا بتوانید بر سر قیمت نهایی به توافق برسید. پس از آن باید به همراه آن فرد به دفتر اسناد رسمی […]

زمان از سرگیری مراسم حج عمره چه موقع است؟

زمان از سرگیری مراسم حج عمره  با توجه به شرایط بهداشتی حاکم و جهان و بیماری کرونا، امسال مراسم حج تمتع بدون حاجیان سایر کشورها و تنها با تعداد معدودی از زائران کشور عربستان برگزار شد. این مورد سبب ایجاد نگرانی شده است که آیا با تهیه فیش حج عمره، امکان اعزام براتی زائران وجود دارد یا […]