بایگانی نویسنده: fisheehajj

معرفی حج عمره و حج تمتع

معرفی حج تمتع و حج عمره ﺟﻠﺴﻪ دوم: ﻋﻤﺮه وﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ –۱ ﻣﻌﻨﺎيﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﺣـﺞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﺼﺪ و ﻋﻤﺮه ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي زﯾﺎرت اﺳﺖ، وﻟﯽ در اﺻـﻄﻼح ﻓﻘﻪ، ﺑﺠﺎي آوردن اﻋﻤﺎل ﺧﺎﺻـﯽ در ﻣﮑﻪ و اﻃﺮاف آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت آﯾﻨﺪه ﺗﻔﺼﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. –۲ ﭼﺮا ﺣﺞ ﺗﻤ ّﺘﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻧﻮﻋﯽ از ﺣﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ […]

آمادگی قبل از سفر حج

آمادگی برای سفر حج ﺟﻠﺴﻪ اول: آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﺳﻔﺮ حج اﺷﺎره ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ ﺑﺮاي ﻋﻤﺮه و ﺣﺞ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾﺎدي دارد ﮐﻪ ﺑﺪون آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم اﻗﺪام ﺑﻪ آن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ. آﻣﺎدﮔﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺪﻧﯽ و ﺑﺎز ﺑﻮدن راه ﺟﺰو ﺷـﺮاﯾﻂ ﺷـﺮﻋﯽ و اﺳـﺘﻄﺎﻋﺖ ﻻزم ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺳـﻔﺮ اﺳﺖ. اﻓﺰون ﺑﺮ آن، […]

احکام مسجد

احکام مسجد ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ: اﺣﮑﺎمﻣﺴﺠﺪ –۱ اﺣﮑﺎم ﻣﺴﺠﺪ -۱ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧـﺪن در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺴـﺘﺤﺐ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸﺪن در ﻣﺴـﺠﺪ ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺴـﺠﺪ- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺬري ﻣﺜﻞ ﺑﺎرش ﺑﺮف و ﺑﺎران ﻧﺒﺎﺷﺪ- ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ. -۲ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ﻣﺴـﺠﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ و ﻣﺴـﺘﺤﺐ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎز را در ﻣﺴـﺠﺪي ﺑﺨﻮاﻧـﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻧﺪارد […]

احکام قرآن

احکام قرآن ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺪﻫﻢ: اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن –۱ اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن -۱ ﻗﺮآن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎك و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺠﺲ ﮐﺮدن ﺧﻂ و ورق ﻗﺮآن، ﺣﺮام اﺳﺖ، و اﮔﺮ ﻧﺠﺲ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮر ا آن را آب ﺑﮑﺸﻨﺪ. -۲ اﮔﺮ ﺟﻠﺪﻗﺮآن ﻧﺠﺲﺷﻮد وﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آنرا آب ﺑﮑﺸﻨﺪ. –۲ ﻟﻤﺲﺧﻄﻮط ﻗﺮآن -۱ رﺳﺎﻧﺪن ﺟﺎﯾﯽ از […]

احکام نماز قضا در حج

احکام نماز قضا در حج ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ: ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ اﺷﺎره »ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ«، ﻧﻤﺎزي را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد. اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزﻫﺎي واﺟﺐ را در وﻗﺖ ﺧﻮدﺑﺨﻮاﻧﺪ وﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻧﻤﺎزي از او ﻗﻀﺎ ﺷﻮد، ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر اﺳﺖ وﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده وﻗﻀﺎي آن را ﻫﻢ ﺑﺠﺎ آورد. –۱ آﯾﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻗﻀﺎ ﮐﺮدن […]

احکام قرآن

احکام قرآن ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺪﻫﻢ: اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن –۱ اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن -۱ ﻗﺮآن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎك و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺠﺲ ﮐﺮدن ﺧﻂ و ورق ﻗﺮآن، ﺣﺮام اﺳﺖ، و اﮔﺮ ﻧﺠﺲ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا آن را آب ﺑﮑﺸﻨﺪ. -۲ اﮔﺮ ﺟﻠﺪ ﻗﺮآن ﻧﺠﺲﺷﻮد و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آنرا آب ﺑﮑﺸﻨﺪ. –۲ ﻟﻤﺲﺧﻄﻮط ﻗﺮآن -۱ رﺳﺎﻧﺪن ﺟﺎﯾﯽ […]

احکام نماز مسافر در حج

احکام نماز مسافر در حج  ﺟﻠﺴﻪ  ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ:  ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ –۱ ﻗﺼﺮ و اﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺳـﻔﺮ، ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﭼﻬﺎررﮐﻌﺘﯽ را دورﮐﻌﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﺴـﺘﻪ( ﺑﺠﺎ آورد، ﺑﻪﺷﺮط آنﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﺶ از ﻫﺸﺖ ﻓﺮﺳﺦ ﮐﻪ ﺣﺪود ۴۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. –۲ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻔﺮ و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﻤﺎز -۱ اﮔﺮ ﻣﺴـﺎﻓﺮ از ﺟـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش ﺗﻤﺎم اﺳﺖ- ﻣﺜﻞ […]

احکام مطهرات

احکام مطهرات ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرﻫﻢ: ﻣﻄﻬﺮات –۱ ﻣﻄّﻬﺮات ﻫﻤﻪ اﺷﯿﺎء ﻧﺠﺲ ﭘﺎك ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻤﺪه ﭘﺎكﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: آب -۱ -۲ زﻣﯿﻦ -۳ آﻓﺘﺎب -۴ اﺳﻼم -۵ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻧﺠﺎﺳﺖ –۲ اﻗﺴﺎم آبﻫﺎ آب، ﺑﺴـﯿﺎري از ﭼﯿﺰﻫﺎي ﻧﺠﺲ را ﭘﺎك ﻣﯽﮐﻨـﺪ، ا ّﻣﺎ اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ، ﻣﺎ را ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘن آن، ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ. […]

احکام نجاسات

احکام نجاسات ﺟﻠﺴﻪ ﺳﯿﺰدﻫﻢ: ﻧﺠﺎﺳﺎت –۱ ﯾﺎزده ﭼﯿﺰ از ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد -۱ از ﻧﻈﺮ اﺳـﻼم، ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﭘـﺎك اﺳﺖ، ﺑﻪﺟﺰ ﺑﺮﺧﯽ از اﺷـﯿﺎ ﮐﻪ آﻟﻮده و ﻧﺠﺲاﻧـﺪ و ﺑﺎﯾـﺪ از آﻧﻬـﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد و ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﺪن و ﻟﺒﺎس و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ. -۲ ﺗﻌـﺪاد ﭼﯿﺰﻫﺎي ﻧﺠﺲ […]

احکام زکات در حج

احکام زکات در حج ﺟﻠﺴﻪ دوازدﻫﻢ: زﮐﺎت اﺷﺎره   ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن، ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت اﺳﺖ. از اﻫﻤﯿﺖ زﮐﺎت ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ، ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز آﻣﺪه و ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻤﺎن و ﻋﺎﻣﻞ رﺳﺘﮕﺎري ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. در رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﮐﻪ از ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴـﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ: »ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ از […]