واگذاری فیش حج به دیگری چه حکم شرعی دارد؟

بر اساس فتوای مراجع تقلید واگذاری امتیاز فیش حج تمتع یا فیش حج عمره به دیگری با مبلغ توافقی بصورت مصالحه و بیشتر از مبلغ ثبت نام فیش حج، اگر خلاف مقررات سازمان حج و زیارت ایران نباشد، شرعی است ولی در غیر این صورت خرید فیش حج تمتع یا فیش حج عمره جایز نیست.

اگر قصد خرید فیش حج تمتع یا فیش حج عمره از  فردی را دارید، مناسب است با دقت و آگاه شدن کامل از مسائل قانونی و قیمت پیشنهادی روز فیش حج تمتع یا قیمت روز فیش حج عمره اقدام نمایید تا متضرر نشوید.