معرفی حج عمره و حج تمتع

معرفی حج تمتع و حج عمره

ﺟﻠﺴﻪ دوم: ﻋﻤﺮه وﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ

۱ ي و ه

ﺣـﺞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﺼﺪ و ﻋﻤﺮه ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي زﯾﺎرت اﺳﺖ، وﻟﯽ در اﺻـﻄﻼح ﻓﻘﻪ، ﺑﺠﺎي آوردن اﻋﻤﺎل ﺧﺎﺻـﯽ در ﻣﮑﻪ و اﻃﺮاف آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت آﯾﻨﺪه ﺗﻔﺼﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

۲ ا   ّ  ا م ﯿه د؟

ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻧﻮﻋﯽ از ﺣﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺮون از ﻣﮑﻪ ﮐﻪ از ﻓﺎﺻـﻠﻪ ۱۶ ﻓﺮﺳﺦ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاري آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻟـﺬت ﺑﺮدن، ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪ ﺷـﺪن اﺳﺖ و ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻋﻤﺮه و ﺣـﺞ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از اﺣﺮام ﻋﻤﺮه ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﺣﺞ ﻣﺤﺮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺒﺐ اﺣﺮام ﺣﺮام ﺷﺪه ﺑﻮد از ﺟﻤﻠﻪ زن و ﻣﺮد ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﻼل ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﻋﻤﺮه وﺣﺞ

آنﭼﻪ زاﺋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون ﻣکه می آیند

– ﻋﻤﺮه ﺗﻤﺘﻊ – ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ

ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﻋﻤﺮه ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:

– اﺣﺮام؛ در ﻣﯿﻘﺎت؛ ﻣﺜ ًﻠﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺠﺮه ﯾﺎ ﺟﺤﻔﻪ

– ﻃﻮاف؛ در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺑﻪ دور ﮐﻌﺒﻪ – ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف؛ دو رﮐﻌﺖ، در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام، ﭘﺸﺖ ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ

– ﺳﻌﯽ؛ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه، ﭘﯿﻤﻮدن ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه

– ﺗﻘﺼﯿﺮ؛ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻗﺪري از ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦ

 ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻋﻤﺎلﺣﺞ ﺗﻤ ّﺘﻊ

– اﺣﺮام؛ در ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻪ، ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ روز ﻧﻬﻢ ذيﺣﺠﻪ – وﻗﻮف در ﻋﺮﻓﺎت؛ از ﻇﻬﺮ روز ﻧﻬﻢ ذيﺣﺠﻪ ﺗﺎ ﻣﻐﺮب آن روز – وﻗﻮف در ﻣﺸﻌﺮاﻟﺤﺮام؛ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن )دﻫﻢ ذيﺣﺠﻪ(

– رﻣﯽ ﺟﻤﺮه ﻋﻘﺒﻪ؛ ﺳﻨﮓ زدن ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﺮه در ﻣﻨﺎ، روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن – ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ؛ ذﺑﺢ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﺎو ﯾﺎ ﺷﺘﺮ در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن – ﺣﻠﻖ )ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﺮ( ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ، در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن در ﻣِﻨﺎ

– ﺑﯿﺘﻮﺗﻪ؛ ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺐﻫﺎي ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ذيﺣﺠﻪ در ﻣِﻨﺎ

– ﻃﻮاف ﺣﺞ؛ ﻫﻔﺖ دور ﻃﻮاف ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻃﻮافﺣﺞ – ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف ﺣﺞ؛ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﺸﺖ ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ، ﭘﺲ از ﻃﻮاف

– ﺳﻌﯽ؛ ﻫﻔﺖ ﺷﻮط ﺳﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه – ﻃﻮاف ﻧﺴﺎء؛ ﻫﻔﺖ دور ﻃﻮاف ﺑﻪ ﮔﺮد ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻃﻮاف ﻧﺴﺎء

– ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف ﻧﺴﺎء؛ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﺸﺖ ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف ﻧﺴﺎء اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻋﻤـﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زاﺋﺮان ﺑﯿﺖاﻟﻠﱠﻪ اﻟﺤﺮام ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻋﻤـﺎل ﻋﻤﺮه ﺗﻤ ّﺘﻊ و ﺣـﺞ ﺗﻤ ّﺘﻊ ﺑﺠـﺎ ﻣﯽآورﻧـﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﯾـﮏ اﺣﮑـﺎم و آداب

ﺧﺎص دارد ﮐﻪ در درسﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﯾـﺎدآوري اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻـزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﻤـﺎل دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ، وﻟﯽ دﻗﯿﻖ اﺳﺖ و ﭼﻨـﺎنﭼﻪ اﺣﮑـﺎم و ﻣﻨﺎﺳﮏ آن ﺑﻪ دﻗﺖ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.

خرید و فروش فیش حج