استطاعت در حج به چه معنایی دارد؟

اگر فرد مسلمان استطاعت داشته باشد و به اصطلاح مستطیع باشد در طول عمرش یک بار حج تمتع بر او واجب میشود ولی میتواند حج عمره مفرده یا تمتع را به ضورت مستحب برگزار نماید.

استطاعت در حج  یعنی که فرد مسلمان امکان و توانمندی لازم جهت عزیمت به سفر مکه مکرمه و انجام اعمال حج ابراهیمی را داشته باشد. استطاعت چهار قسمت مختلف دارد :

استطاعت مالی در حج

برای پرداخت هزینه های سفر فرد مسلمان  نمی بایست به سختی زیادی افتاده اگر این چنین شود، استطاعت مالی ندارد و حج تمتع واجبش نیست.

استطاعت امنیتی در حج

اگر سفر حج تمتع جان فرد مسلمان را به خطر بیندازد، استطاعت امنیتی ساقط میشود و او نمی بایست به حج مشرف شود. جان فرد مسلمان باید در امان و سلامت باشد.

استطاعت سلامت بدنی در حج

توانایی انجام اعمال حج توسط فرد مسلمان  باید باشد، بنابراین فرد مسلمان استطاعت سلامت بدنی دارد.

استطاعت زمانی در حج

فرد مسلمان زمان لازم و مناسب برای انجام مناسک حج و سفر حج ابراهیمی را داشته باشد.