احکام وضو در حج

۱- وﺿﻮ در حج 

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﺿﻮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾـﺪ در وﺿﻮ اﺑﺘﺪا ﺻﻮرت را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺳـﭙﺲ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺖﭼﭗ را. ﺑﻌﺪ از ﺷﺴـﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﻀﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻒ دﺳﺖ، ﺳﺮ را ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖ را ﺑﺮ آن ﺑﮑﺸﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺎي راﺳﺖ و در آﺧﺮ ﭘﺎيﭼﭗ را ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ.

-۲ اﻋﻤﺎل وﺿﻮ 

. ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ، ﻣﺴﺢ روي ﭘﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ آن را ﻻزم ﻣﯽداﻧﻨﺪ. 

-۳ ﺷﺮاﯾﻂ آب وﺿﻮ

-۱ وﺿﻮ ﺑﺎ آب ﻧﺠﺲ و ﻣﻀﺎف ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ، ﺧﻮاه اﻧﺴﺎن ﺑﺪاﻧﺪ آن آب ﻧﺠﺲ ﯾﺎ ﻣﻀﺎف اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺪ، ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

-۲ آب وﺿﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎح ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮارد زﯾﺮ وﺿﻮ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ: * وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ )راﺿﯽ ﻧﺒﻮدن او ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ( * آﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺎﺣﺐ آن راﺿﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ. * آﺑﯽ ﮐﻪ وﻗﻒ اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮض ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪارس و وﺿﻮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﺘﻞﻫﺎ و ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و …

-۳ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﮔﺮﭼﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺪاﻧـﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﻬﺎ راﺿـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ اﺷـﮑﺎل ﻧﺪارد، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن از وﺿـﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪ، اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻮ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.

-۴ اﮔﺮ آب وﺿﻮ در ﻇﺮف ﻏﺼﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ آن وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.

-۵ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آبﻫﺎي داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام و ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

-۴ ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻀﺎي وﺿﻮ

-۱ اﻋﻀﺎي وﺿﻮ در ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺴﺘﻦ و ﻣﺴﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎك ﺑﺎﺷﺪ.

-۲ اﮔﺮ ﭼﯿﺰي ﺑﺮ اﻋﻀﺎي وﺿﻮ ﺑﺎﺷـﺪ )اﻋﻀﺎي ﺷﺴـﺘﻦ( ﮐﻪ از رﺳـﯿﺪن آب ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨـﺪ، ﯾﺎ ﺑﺮ اﻋﻀﺎي ﻣﺴـﺢ اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ از رﺳﯿﺪن آب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﮑﻨﺪ، ﺑﺮاي وﺿﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.

-۳ ﺧﻄﻮط ﻗﻠﻢ ﺧﻮدﮐﺎر و ﻟﮑﻪﻫﺎي رﻧﮓ و ﭼﺮﺑﯽ و ﮐ ِﺮ ْم در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﻧﮓ ﺟﺮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )روي ﭘﻮﺳﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد. ﺟﺮم ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻊ وﺿﻮ ﻧﯿﺴﺖ، وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺪون

-۵ ﺷﺮاﯾﻂ وﺿﻮﮔﯿﺮﻧﺪه

-۱ ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧـﺪ اﮔﺮ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳـﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮد، ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﻨـﺪ و اﮔﺮ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ. وﻟﯽ اﮔﺮ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آب ﺑﺮاي او ﺿﺮر دارد و وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺿﺮر داﺷﺘﻪ، وﺿﻮﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

-۲ وﺿﻮ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد.

-۳ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺖ را ﺑﻪ زﺑﺎن آورد، ﯾﺎ از ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﮕﺬراﻧـﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘـﺪار ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ وﺿﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ، ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ اﮔﺮ از او ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ، ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﮕﻮﯾﺪ وﺿﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮم.

-۶ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﻣﻮاﻻت در وﺿﻮ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﻫﺎي وﺿﻮ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:

* ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻮرت * ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ راﺳﺖ * ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖﭼﭗ * ﻣﺴﺢ ﺳﺮ * ﻣﺴﺢ ﭘﺎي راﺳﺖ 

* ﻣﺴﺢ ﭘﺎيﭼﭗ اﮔﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﻤﺎل وﺿﻮ ﺑﻪﻫﻢ ﺑﺨﻮرد وﺿﻮ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﺎيﭼﭗ و راﺳﺖ را ﻫﻤﺰﻣﺎنﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ.

ُﻣﻮاﻻت

-۱ ﻣﻮاﻻت ﯾﻌﻨﯽ؛ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دادن و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻦ ﺑﯿﻦ اﻋﻤﺎل وﺿﻮ.

-۲ اﮔﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎي وﺿﻮ ﺑﻪﻗﺪري ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺎﯾﯽ را ﺑﺸﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺷﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮده، ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، وﺿﻮ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.

-۷ وﺿﻮي ﺟﺒﯿﺮهاي

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺒﯿﺮه: دواﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﺧﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﺎ آن زﺧﻢ را ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ، » َﺟﺒﯿﺮه« ﻧﺎم دارد.

-۱ ﺷﺨﺼـﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻋﻀﺎي وﺿﻮﯾﺶ، زﺧﻢ ﯾﺎ ﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد. ﻣﺜ ًﻠﺎ؛ اﻟﻒ: روي زﺧﻢ ﺑﺎز اﺳﺖ و آب ﺑﺮاي آن ﺿﺮر ﻧﺪارد. ب: روي زﺧﻢ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎز ﮐﺮدن آن اﻣﮑﺎن دارد و آب ﺿﺮر ﻧﺪارد.

-۲ ﭼﻨـﺎنﭼﻪ زﺧﻢ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﯾـﺎ دﺳـﺘﻬﺎﺳﺖ و روي آن ﺑـﺎز اﺳﺖ و آب رﯾﺨﺘﻦ روي آن ﺿـﺮر دارد، اﮔﺮ اﻃﺮاف آن را ﺑﺸﻮﯾـﺪ ﮐـﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

-۳ اﮔﺮ زﺧﻢ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﺟﻠﻮي ﺳﺮ ﯾﺎ روي ﭘﺎﻫﺎ اﺳﺖ )ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺢ( و

 ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺴﺢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺎﻫﺎ اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد.

 روي آن ﺑـﺎز اﺳﺖ، ﭼﻨـﺎنﭼﻪ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ آن را ﻣﺴـﺢ ﮐﻨـﺪ، ﺑﺎﯾـﺪ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﺎﮐﯽ روي آن ﺑﮕـﺬارد و روي ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﺎ ﺗﺮي آب وﺿﻮ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪه، ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ. ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺠﺎم وﺿﻮي ﺟﺒﯿﺮهاي در وﺿﻮي ﺟﺒﯿﺮهاي، ﺑﺎﯾـﺪ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺴـﺘﻦ ﯾﺎ ﻣﺴـﺢ آن اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺸﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ، و ﻣﻮاردي ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد، دﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﺮ ﺟﺒﯿﺮه ﺑﮑﺸﺪ.

ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم:وﺿﻮ

-۲ ﻣﺒﻄﻼت وﺿﻮ

-۱ ﺧﺎرج ﺷﺪن ادرار ﯾﺎ ﻣﺪﻓﻮع از اﻧﺴﺎن.

-۲ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺑﺎد ﻣﻌﺪه و روده از ﻣﺨﺮج ﻏﺎﺋﻂ.

-۳ ﺧﻮاب، ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﮔﻮش ﻧﺸﻨﻮد و ﭼﺸﻢ ﻧﺒﯿﻨﺪ.

-۴ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮاﻧﮕﯽ، ﻣﺴﺘﯽ، ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ.

-۵ اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ زﻧﺎن. ﺲ ﻣ ّﯿﺖ.

-۶ آنﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﺴﻞ ﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻣ

-۳ ﻣﻮاردي ﮐﻪ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺘﺤﺐاﺳﺖ

* ﺑﺮاي ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ. * رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﺮم اﻣﺎﻣﺎن. * ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن. * ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻗﺮآن. * ﺧﻮاﺑﯿﺪن. * رﺳﺎﻧﺪن ﺟﺎﯾﯽ از ﺑﺪن ﺑﻪ ﺟﻠﺪ ﯾﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮآن. * زﯾﺎرت اﻫﻞ ﻗﺒﻮر.

برای خرید فیش مکه به سایت مرجع فیش حج مراجعه کنید.

خرید و فروش فیش حج