احکام نماز مسافر در حج

احکام نماز مسافر در حج 

ﺟﻠﺴﻪ  ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ:  ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ

۱ و ام

اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺳـﻔﺮ، ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﭼﻬﺎررﮐﻌﺘﯽ را دورﮐﻌﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﺴـﺘﻪ( ﺑﺠﺎ آورد، ﺑﻪﺷﺮط آنﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﺶ از ﻫﺸﺖ ﻓﺮﺳﺦ ﮐﻪ ﺣﺪود ۴۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

۲ ا ﺳﻔ و ن ز

-۱ اﮔﺮ ﻣﺴـﺎﻓﺮ از ﺟـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش ﺗﻤﺎم اﺳﺖ- ﻣﺜﻞ وﻃﻦ- ﺣـﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎرﻓﺮﺳـﺦ ﻣﯽرود و ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺳـﺦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﻧﻤﺎزش در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. -۲ ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﻓﺮت ﻣﯽرود، زﻣـﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﻤـﺎزش را ﺷﮑﺴـﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧـﺪ ﮐﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻘـﺪاري دور ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﻮارﻫـﺎي آنﺟﺎ را ﻧﺒﯿﻨﺪ. و اذان آنﺟﺎ را ﻫﻢ ﻧﺸﻨﻮد )اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺣﺪ ﺗﺮ ّﺧﺺ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ( و ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻗﺒﻞ از آنﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار دور ﺷﻮد ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

-۱ . ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﭼﻬﺎرﮐﻌﺘﯽ، ﻧﻤﺎز ﺗﻤﺎم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎز دورﮐﻌﺘﯽ.

-۲ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎ، ﺑﻪ ﻗﺪري دور ﺷﻮد ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ آﻧﺠﺎ او را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ.

-۳ اﮔﺮ از ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ و دﯾﻮار ﻧﺪارد، وﻗﺘﯽ ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﻣﺤﻞ دﯾﻮار داﺷﺖ، از آنﺟﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ،

ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز را ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ. -۴ اﮔﺮ ﺑﻪﺟـﺎﯾﯽ ﻣﯽرود ﮐﻪ دو راه دارد، ﯾﮏ راه آن ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺸﺖ ﻓﺮﺳـﺦ و راه دﯾﮕﺮ آن ﻫﺸﺖ ﻓﺮﺳـﺦ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، اﮔﺮ از راﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﺸﺖ ﻓﺮﺳﺦ اﺳﺖ ﺑﺮود، ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز را ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و اﮔﺮ از راﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﺸﺖ ﻓﺮﺳﺦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮود ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز را ﭼﻬﺎررﮐﻌﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

ﻗﺼﺪ دهروز و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن

در اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﻧﻤﺎز ﺗﻤﺎم اﺳﺖ:

-۱ در وﻃﻦ.

-۲ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻨﺎ دارد ده روز ﺑﻤﺎﻧﺪ. -۳ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳـﯽروز ﺑﺎ ﺗﺮدﯾـﺪ ﻣﺎﻧـﺪه؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮدﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧـﺪ ﯾﺎ ﻣﯽرود، در اﯾﻦﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳـﯽ روز ﻧﻤﺎز را

ﺗﻤﺎم ﺑﺨﻮاﻧﺪ. ﻣﺴﺎﻓﺮي ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ ﮐﺮده ده روز در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻤﺎﻧـﺪ، اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده روز در آنﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧـﺪ، ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﻤﺎزش را ﺗﻤﺎم ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ دوﺑﺎره ﻗﺼﺪ ﻣﺎﻧﺪن ده روز ﮐﻨﺪ.

اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻗﺼﺪ ده روز ﺑﺮﮔﺮدد:

اﻟﻒ: ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺘﯽ از ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد: ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز را ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

ب: ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﻧﻤﺎز ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺘﯽ از ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد: ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

ﻧﻤﺎز در ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ و در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام و ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ ﺻﻠﯽاﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ

-۱ اﮔﺮ ﻣـﺪت اﻗﺎﻣﺖ زاﺋﺮان در ﻣـﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ده روز ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﯿﻦ ده رز ﺑﻪ ﻣﺴـﺠﺪ ﻗُﺒﺎ، ﻗﺒﻠﺘﯿﻦ، ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﻨﺪق ﯾﺎ اﺣﺪ ﺑﺮوﻧﺪ، ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ، اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

-۲ ﻣﺴﺎﻓﺮي ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ در اﻣﺎﮐﻦ زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ:

* ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام * ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ*(۱) ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ

* ﺣﺮم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -۳ ﺣﮑﻢ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﻗﺒـﻞ اﺧﺘﺼـﺎص ﺑﻪ ﻣﺴـﺠﺪ ﻗـﺪﯾﻢ ﻧـﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﺴـﻤﺖﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

-۴ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻧﻤﺎز دارد و ﺷـﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﻧﺠﺎ روزه ﺑﮕﯿﺮد وﻟﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨ ّﻮره، ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮآﻣﺪن ﺣﺎﺟﺖ ﺳﻪ روز روزه ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﮕﯿﺮد.

-۵ در ﺳﻔﺮي ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، روزه ﻫﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺮود ﮐﻪ روزه آن روز ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ وﻃﻦ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ ده روز ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﺒﻄﻠﯽ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ وﻃﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ده روز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮد.

-۶ در ﺳﻔﺮ، ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮاﻧﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺘﯽ، وﻟﯽ روزه ﻗﻀﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ.

-۱ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎ، ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

 

۵ ز از ر ت

ﺣﺠﺎﺟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎت وارد ﻣﮑﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دو دﺳﺘﻪاﻧﺪ:

اﻟﻒ: ﻗﺒـﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﻓـﺎت )روز ﻋﺮﻓﻪ(، ده روز ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷـﻬﺮ ﻣﮑﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ؛ ﻣﺜ ًﻠﺎ روز ۲۵ ذﯾﻘﻌـﺪه وارد ﻣﮑﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ: ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒـﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻋﺮﻓﺎت و ﻣﺸـﻌﺮ و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﺑﺨﻮاﻧﻨـﺪ، ﭼﻮن ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻫﯿﭽﮑـﺪام از اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺳﺦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ب: ﻗﺒﻞ از ﮔﺬﺷﺖ ده روز از اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﮑﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮﻓﺎت ﺑﺮوﻧﺪ ﻣﺜ ًﻠﺎ روز ﺳ ّﻮم ذيﺣﺠﻪ وارد ﻣﮑﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ: ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎت،

ﻣﺸـﻌﺮ و ﻣﻨﯽ و در آن اﻣﺎﮐﻦ ﻧﻤﺎز را ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ، و ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻪ اﮔﺮ ده روز ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ، و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ده روز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ، ﻧﻤﺎز ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

برای اطلاع ار قیمت عمره به سایت مرجع فیش حج مراجعه کنید.

خرید و فروش فیش حج