احکام نماز قضا در حج

احکام نماز قضا در حج

ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ: ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ

اره

»ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ«، ﻧﻤﺎزي را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد. اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزﻫﺎي واﺟﺐ را در وﻗﺖ ﺧﻮدﺑﺨﻮاﻧﺪ وﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻧﻤﺎزي از او ﻗﻀﺎ ﺷﻮد، ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر اﺳﺖ وﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده وﻗﻀﺎي آن را ﻫﻢ ﺑﺠﺎ آورد.

۱ آ ر ﯿ در دن ز زم ا؟

ﻗﻀﺎي ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﯾﻮﻣﯿﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد؛(۱) ﻣﺜ ًﻠﺎ ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ و روز ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ را ﻧﺨﻮاﻧﺪه، ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اول ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ.

۲ در دو ﻣﻮرد آوردن ي ز وا ا:

اﻟﻒ: ﻧﻤﺎز واﺟﺐ را در وﻗﺖ آن، ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ب: ﺑﻌﺪ از وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻧﻤﺎزي ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده.

-۱ . ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎ، ﻣﺮاﻋﺎت ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻗﻀﺎي ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﯾﻮﻣ ّﯿﻪ ﻻزم اﺳﺖ.

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ دارد، ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺧﻮاﻧﺪن آن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻨﺪ، وﻟﯽ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻮر ًا آن را ﺑﺠﺎ آورد.

ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ:

* ﻣﯽداﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ ﻧﺪارد: ﭼﯿﺰي واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

* ﺷﮏ دارد ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ: ﭼﯿﺰي واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

* اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ: ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎﻃ ًﺎ ﻗﻀﺎي آن را ﺑﺠﺎ آورد.

* ﻣﯽداﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ دارد، وﻟﯽ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ؛ ﻣﺜ ًﻠﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺑﻮده ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻤﺘﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

* اﮔﺮ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ وﻟﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

* ﺷﻤﺎره آن را ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺪ: ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎي ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد را ﺑﺠﺎ آورد.

ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎي ﭘﺪر

-۱ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﻋﺎﺟﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮي ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎزﻫﺎي او را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ. -۲ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﭘﺪر، ﻧﻤﺎز و روزهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﭘﺴـﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ آن ﻧﻤﺎز و روزهﻫﺎ را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ، و اﺣﺘﯿﺎط

ﻣﺘﺴﺤﺐ اﺳﺖ ﻧﻤﺎز و روزهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ﻣﺎدرش(۱) ﻗﻀﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺠﺎ آورد.

-۳ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎي ﭘﺪر:

اﻟﻒ: ﻣﯽداﻧﺪ، ﭘﺪر ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و:

ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎ، ﻗﻀﺎي ﻧﻤﺎز ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ او واﺟﺐ اﺳﺖ.

* ﺗﻌﺪاد آن را ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺪ: ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ.

* ﺗﻌﺪاد آن را ﻧﻤﯽداﻧﺪ: اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮ را ﺑﺠﺎ آورد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

* ﺷﮏ دارد ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺠﺎ آورده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ: ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ.

ب: ﺷﮏ دارد ﮐﻪ ﭘﺪر، ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ: ﭼﯿﺰي ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ. -۴ اﮔﺮ ﭘﺴـﺮ ﺑﺨﻮاﻫـﺪ ﻧﻤﺎز ﭘـﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر را ﺑﺨﻮاﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜ ًﻠﺎ ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎي ﺻـﺒﺢ و ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ

ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

-۵ اﮔﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎز و روزه ﭘﺪر را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ، از دﻧﯿﺎ ﺑﺮود، ﺑﺮ ﭘﺴﺮ دوم ﭼﯿﺰي واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ

ﻧﻤـﺎز ﻗﻀـﺎ را ﺑـﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮاﻧـﺪ، ﭼﻪ ﻧﻤﺎز اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ادا ﺑﺎﺷـﺪ ﯾﺎ ﻗﻀﺎ، و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ دو، ﯾﮏ ﻧﻤﺎز را ﺑﺨﻮاﻧﻨـﺪ؛ ﻣﺜ ًﻠﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎي ﺻﺒﺢ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﯾﺎ ﻋﺼﺮ اﻣﺎم ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد.

۵ ز در ﺳﻔ و آن

-۱ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز را ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ، ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﯾﺎ ﻋﺼﺮ ﯾﺎ ﻋﺸﺎ، از او ﻗﻀﺎ ﺷﻮد، ﺑﺎﯾﺪ آن را دو رﮐﻌﺘﯽ ﺑﺠﺎ آورد، اﮔﺮﭼﻪ در ﻏﯿﺮ ﺳﻔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻗﻀﺎي آن را ﺑﺠﺎ آورد.

-۲ در ﺳﻔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان روزه ﮔﺮﻓﺖ، ﺣﺘﯽ روزه ﻗﻀﺎ، وﻟﯽ ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺠﺎ آورد.

-۳ اﮔﺮ در ﺳﻔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ ﺳﻔﺮ ﻗﻀﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺠﺎ آورد، ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ و ﻋﺸﺎ را ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ.

-۴ ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ را در ﻫﺮ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺠﺎ آورد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻀﺎي ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﻣﯽﺗﻮان ﻇﻬﺮ ﯾﺎ ﺷﺐ ﺧﻮاﻧﺪ.

۶ زاان و زي

آﻧﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ دارﻧـﺪ، ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨـﺪ و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﻬﻮده ﻧﮕﺬراﻧﻨـﺪ، و ﺑﯿﺶ از ﻣﻘـﺪار ﻧﯿﺎز وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ﺗﻠﻒ ﻧﮑﻨﻨـﺪ، و ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﻗﻀﺎي ﺧﻮد را ﺑﺠﺎي آورﻧـﺪ، ﮐﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ واﺟﺐ آﻧﻬﺎﺳﺖ، و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدتﻫـﺎ در اﻣـﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳـﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺴـﺠﺪاﻟﺤﺮام و ﻣﺴـﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ ﺻـﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ واﺟﺐ ﺷﺮﻋﯽ از ﭘﺎداش ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

 

برای فروش حج تمتع به سایت مرجع فیش حج مراجعه کنید.

خرید و فروش فیش حج