احکام نماز در حج

احکام نماز در حج

ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻢ: ﻧﻤﺎز

۱ اﯿ ز

ﻧﻤـﺎز، ﺑﻬـﺘﺮﯾﻦ ﺣـﺎﻟﺖ ﺑﻨـﺪﮔﯽ ﺧـﺪاﺳﺖ و در ﻣﯿـﺎن اﻋﻤـﺎل واﺟـﺐ، داراي اﻫﻤﯿـﺖ وﯾﮋهاي اﺳـﺖ. ﻧﻤـﺎز، دﺳـﺘﻮر ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي

اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﭘﺎك ووارﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن، اﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮﻣﺎن اوﺳﺖ.

ﻧﻤﺎز، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﯾﮑﺘﺎ و ﺟﻠﻮهاي از ﻋﺒﺎدت اﻧﺴﺎن در ﭘﯿﺸﮕﺎه اوﺳﺖ.

ﻧﻤﺎز، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﺮ آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار، روزي ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮد را در آن ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﻣﯽدﻫﺪ. و ﻧﻤـﺎزﮔﺰار، ﺑﻨـﺪه ﺧـﺎﻟﺺ ﺧـﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎز، ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺧﺎﻟﺼـﺎﻧﻪ ﺑـﺎ ﭘﺮوردﮔـﺎر ﺧـﻮﯾﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻧﻤـﺎز ﺑﻪ او آراﻣﺶ روح ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ در ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ، ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺮداﯾﯽ روﺷﻦ، ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﭙﺮدازد.

۲ ت ز

ﺑﺮاي ﻧﻤـﺎز ﺧﻮاﻧـﺪن آﻣـﺎدﮔﯽ ﻻزم اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد، »ﻣﻘـﺪﻣﺎت ﻧﻤﺎز« ﻧﺎم دارد. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺳﻪدﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ: اﻟﻒ( ﻣﻘﺪﻣﺎت؛ ب( ﻣﻘﺎرﻧﺎت؛ ج( ﺧﻠﻞ و اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ.

ﭘﻮﺷﺶدر ﻧﻤﺎز )آﻗﺎﯾﺎن و ﺑﺎﻧﻮان(

-۱ ﻣﺮدان ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮرت را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧﺎف ﺗﺎ زاﻧﻮ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.

-۲ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪﺟﺰ:

* دﺳﺖﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﭻ؛

* ﭘﺎﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﭻ؛

* ﺻﻮرت ﺑﻪﻣﻘﺪاري ﮐﻪ در وﺿﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد. -۳ ﺑﺮ زﻧﺎن ﭘﻮﺷﺎﻧـﺪن دﺳﺖﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ و ﺻﻮرت ﺑﻪﻣﻘـﺪاري ﮐﻪ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﻧﻤﺎز واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ، ﮔﺮﭼﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن آن ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺪارد وﻟﯽ از ﻧﮕﺎه ﻧﺎﻣﺤﺮم ﭘﺎﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.

ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎزﮔﺰار

ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در آن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

* ﻣﺒﺎح ﺑﺎﺷﺪ )ﻏﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.(

* ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.(

* ﺗﻨﮓ و ﺳﻘﻒ آن ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﯿﺎم و رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد را ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

* ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ را ﻣﯽﮔﺬارد )در ﺣﺎل ﺳﺠﺪه( ﭘﺎك ﺑﺎﺷﺪ.

* ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎزﮔﺰار اﮔﺮ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ ﻃﻮري ﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﯾﺎ ﻟﺒﺎس وي ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ. * ﺟـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸـﺎﻧﯽ را ﻣﯽﮔـﺬارد )در ﺣﺎل ﺳـﺠﺪه( از ﺟﺎي زاﻧﻮﻫﺎ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ از ﺟﺎي اﻧﮕﺸـﺘﺎن ﭘﺎ، ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر اﻧﮕﺸـﺖ ﺑﺴﺘﻪ، ﭘﺴﺖﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

اﺣﮑﺎم ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎزﮔﺰار

-۱ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در ﻣﮑﺎن ﻏﺼﺒﯽ )ﻣﺜ ًﻠﺎ در ﺧﺎﻧﻪاي ﮐﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ. -۲ در ﺣﺎل ﻧﺎﭼﺎري ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺎر و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ آن ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺟﺎﯾﺶ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﺮ و ﺑﺮ ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻫﻤﻮار اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد.

-۳ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ادب را ﺑﮑﻨﺪ و ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻗﺒﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و اﻣﺎم ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ.

-۴ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ، اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎز را در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ، و در اﺳﻼم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﻔﺎرش ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.

۵

-۱ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ، ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻪ و در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﻗﺮار دارد، »ﻗﺒﻠﻪ« اﺳﺖ و ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺎﯾﺪ رو ﺑﻪ آن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

-۲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻪ و دور از آن اﺳﺖ اﮔﺮ ﻃﻮري ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

۶ ز در اام

در ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت، آﻣـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻮابﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز در ﻣﺴـﺠﺪاﻟﺤﺮام، ﻣﻌﺎدل ﺻﺪ ﻫﺰار رﮐﻌﺖ و در ﻣﺴـﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ ﻣﻌﺎدل ده ﻫﺰار رﮐﻌﺖ ﻧﻤـﺎز در ﺟـﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ. ﭼﻪ ﺑﻪﺟـﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ زاﺋﺮان ﻣﺤﺘﺮم از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ و ﻧﻤﺎزﻫﺎي واﺟﺐ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎي ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺠﺎي آورﻧﺪ و از ﭘﺎداش ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﻟﺒﺎس ﻧﻤﺎزﮔﺰار

ﻟﺒﺎس ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را دارا ﺑﺎﺷﺪ:

* ﭘﺎك ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﺠﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ.(

* ﻣﺒﺎح ﺑﺎﺷﺪ )ﻏﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.(

* از اﺟﺰاء ﻣﺮدار ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜ ًﻠﺎ از ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر اﺳﻼم ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﮐﻼه.

* از ﺣﯿﻮان ﺣﺮامﮔﻮﺷﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜ ًﻠﺎ از ﭘﻮﺳﺖﭘﻠﻨﮓ ﯾﺎ ﺧﻮكﺗﻬﯿﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

* اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﺮد اﺳﺖ، ﻟﺒﺎس او ﻃﻼﺑﺎف ﯾﺎ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺮ و ﺣﻠﻘﻪ ﻃﻼ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ. از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻻ آنﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮﮐﺲ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺷﺮط اول اﺳﺖ، ﭼﻮن ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻏﺼﺒﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ از

اﺟﺰاء ﻣﺮدار ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﺮط اول ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

ﯾﺎدآوري: ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﺒﺎس، ﺑﺪن ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎك ﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﺑﺪن ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﺠﺲ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ: * ﻋﻤﺪًا ﺑﺎ ﺑﺪن ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﺠﺲ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺪن ﯾﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

* در ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪﺟﻬﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺪن ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﺠﺲ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.

* ﻧﺠﺲ ﺑﻮدن ﺑﺪن ﯾﺎ ﻟﺒﺎس را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ، وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﺑﺎ آن ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻮارد، اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺪن ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﺠﺲ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ:

* ﻧﺪاﻧﺪ ﺑﺪن ﯾﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد.

* ﺑﻪواﺳﻄﻪ زﺧﻤﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪن اوﺳﺖ، ﺑﺪن ﯾﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه و آب ﮐﺸﯿﺪن ﯾﺎ ﻋﻮض ﮐﺮدن آن ﻫﻢ دﺷﻮار اﺳﺖ.

* ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﺑﺪن ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻪﺧﻮن ﻧﺠﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﯽ ﻣﻘﺪار آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ از درﻫم اﺳﺖ.

* ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪن ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﺠﺲ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ ﻣﺜ ًﻠﺎ آب ﺑﺮاي ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﺪارد.

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ

ﺣﺠﺎج ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎس ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎك ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺪت اﻋﻤﺎل، ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس اﺣﺮاﻣﺸﺎن ﻧﺠﺲ ﻧﺸﻮد، ﺑﻪوﯾﮋه در ﻋﺮﻓﺎت، ﻣﺸـﻌﺮ، ﻣﻨﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آن زﯾﺎدﺗﺮ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻧﺠﺲ ﺷـﺪ، ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻟﺒﺎس اﺣﺮاﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﯾﮏ درﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺑﻨﺪاﻧﮕﺸﺖ اﺳﺖ.

ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺸﺘﻢ: ﻧﻤﺎز

۱ وات ز

-۲ آنﭼﻪ در ﻧﻤﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ.

رﮐﻦ و ﺑﺮﺧﯽ ﻏﯿﺮرﮐﻦ اﺳﺖ.

۲ ق ﯿ ر و ﯿ ر

ارﮐـﺎن ﻧﻤﺎز، اﺟﺰاء اﺳﺎﺳـﯽ آن ﺑﻪﺷـﻤﺎر ﻣﯽآﯾـﺪ و ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺠﺎ آورده ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد، ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑﺮاﺛﺮ ﻓﺮاﻣﻮﺷـﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.

واﺟﺒﺎت دﯾﮕﺮ، ﮔﺮﭼﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ، وﻟﯽ ﭼﻨﺎنﭼﻪ از روي ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ، ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﺷﻮد ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧﻤﺎزﻫﺎي واﺟﺐ

 

ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﻣﺴﺘﺤﺐ

-۱ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺐ را »ﻧﺎﻓِﻠﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ.

-۲ ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ.

 

ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد، ﻣﯽآورﯾﻢ:

ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺟﺖ

-۳ در وﻗﺖ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻼت، ﺑﺮاي ﺑﺮآوردن ﺣﺎﺟﺖ، ﺧﻮاﻧﺪن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺟﺖ ﻣﺴﺘﺤب

ﻧﻤﺎز ﻏﻔﯿﻠﻪ

ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ، ﻧﻤﺎز » ُﻏﻔﯿﻠﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻤﺎز ﺷﺐ

ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮐﻪ ﺛﻮاب ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي دارد، ﻧﻤﺎز ﺷﺐ اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ۱۱ رﮐﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد:

دو رﮐﻌﺖ(— ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻧﺎﻓﻠﻪ ﺷﺐ.

دو رﮐﻌﺖ(— ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻧﺎﻓﻠﻪ ﺷﺐ.

دو رﮐﻌﺖ(— ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻧﺎﻓﻠﻪ ﺷﺐ.

دو رﮐﻌﺖ(— ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻧﺎﻓﻠﻪ ﺷﺐ.

دو رﮐﻌﺖ(— ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻧﺎﻓﻠﻪ

ﯾﮏ رﮐﻌﺖ(— ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻧﺎﻓﻠﻪ

وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ

-۱ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ از ﻧﺼﻒ ﺷﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ اذان ﺻﺒﺢ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اذان ﺻﺒﺢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.

-۲ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي او ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻧﺎﻓﻠﻪ ﺷﺐ را ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را در اول ﺷﺐ ﺑﻪﺟﺎ آورد.

ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻬﻢ: ﻧﻤﺎز

۱ ت ز

آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار، ﺗﮑﺒﯿﺮةاﻻﺣﺮام ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻧﻤﺎز را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن، ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮ او ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻧﻤﺎز، ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ. ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

* ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن.

* ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ.

* ﺧﻨﺪﯾﺪن.

* ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ.

* روي از ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن.

* ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﮐﺮدن ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز.

* ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز.

۲ ﯿت ز

ﺑﺮاي ﺷﮏ در ﻧﻤﺎز اﺣﮑﺎم ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد آن از ﺣ ّﺪ ﺧﺎرج اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻗﺴﺎم ﺷﮏ و اﺣﮑﺎم ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:

* ﺷﮏ در اﺟﺰاي ﻧﻤﺎز: اﻟﻒ: اﮔﺮ در اﻧﺠﺎم ﺟﺰﺋﯽ از اﺟﺰاي ﻧﻤﺎز ﺷﮏ ﮐﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ آن ﺟﺰء را ﺑﻪﺟﺎ آورده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ، اﮔﺮ ﺟﺰء ﺑﻌﺪي را ﺷﺮوع ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﻮز از ﻣﺤﻞ آن ﺟﺰء ﻧﮕﺬﺷـﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎﯾـﺪ آن را ﺑﺠﺎ آورد. وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻌـﺪ از داﺧﻞ ﺷﺪن در ﺟﺰء ﺑﻌﺪي ﺷﮏ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﺤﻞ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﻤﺎز را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ. ب: اﮔﺮ در ﺻـﺤﺖ ﺟﺰﺋﯽ از ﻧﻤﺎز ﺷﮏ ﮐﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺟﺰﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎ آورده، ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ، در اﯾﻦﺻﻮرت ﺑﻪ ﺷﮏ ﺧﻮد اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮔﺬارد ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن آن و ﻧﻤﺎز را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

* ﺷﮏ در رﮐﻌﺎت:

ﺷﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

-۱ اﮔﺮ در ﻧﻤﺎز دورﮐﻌﺘﯽ؛ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﯾﺎ در ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب، ﺷﮏ در رﮐﻌﺖ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ، ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.

-۲ ﺷﮏ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.

-۳ اﮔﺮ در ﻧﻤﺎز ﻧﺪاﻧﺪ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه، ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.

-۱ . ﺷﮏ در رﮐﻌﺎت ﻧﻤﺎز ﻣﻮارد دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ دارد،

* ﺷﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻨﺎ ﮐﺮد:

-۱ در ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺐ.

-۲ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ؛ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦدو ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

-۳ ﭘﺲ از ﺳﻼم ﻧﻤﺎز؛ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻧﻤﺎز، ﺷﮏ در رﮐﻌﺖ ﯾﺎ اﺟﺰاء ﭘﯿﺶ آﯾﺪ، ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎز را دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﺪ. -۴ ﺑﻌـﺪ از ﮔـﺬﺷﺖ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز، ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﮔـﺬﺷﺖ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز، ﺷﮏ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ، ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻧﻤﺎز ﻻزمﻧﯿﺴﺖ.

* ﯾﺎدآوري

– اﮔﺮ در ﺗﻌـﺪاد رﮐﻌﺖﻫﺎي ﻧﻤﺎز ﻣﺴـﺘﺤﺒﯽ ﺷﮏ ﮐﻨـﺪ، ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دو ﻣﯽﮔـﺬارد، ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﻣﺴـﺘﺤﺒﯽ- ﺑﻪﺟﺰ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ و اﻋﺮاﺑﯽ- دورﮐﻌﺘﯽ اﺳﺖ، ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﮏ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ و دو ﯾﺎ دو و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﭘﯿﺶ آﯾﺪ، ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دو ﻣﯽﮔﺬارد و ﻧﻤﺎز ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ. – در ﻧﻤـﺎز ﺟﻤـﺎﻋﺖ، اﮔﺮ اﻣـﺎم ﺟﻤـﺎﻋﺖ ﺷﮏ ﮐﻨـﺪ، وﻟﯽ ﻣﺄﻣﻮم ﺷﮏ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﺜ ًﻠﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ »اﻟﻠﱠﻪ اﮐﺒﺮ« اﻣﺎم را ﻣ ّﻄﻠﻊ ﮐﻨـﺪ، اﻣﺎم ﺟﻤـﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺷـﮏ ﺧﻮد اﻋﺘﻨـﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣـﺄﻣﻮم ﺷـﮏ ﮐﻨـﺪ، وﻟﯽ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﮏ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺎم

ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ، او ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

– اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﭘﯿﺶ آﯾـﺪ، ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨـﺪ و ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﯾﺎدش ﻧﯿﺎﻣـﺪ و ﺷﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ،

ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ و دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻤﺎز اﺣﺘﯿﺎط

-۱ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻧﻤـﺎز اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺜﻞ ﺷﮏ ﺑﯿﻦ ۳ و ۴، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳـﻼم ﻧﻤﺎز، ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز را ﺑﻪﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ

و ﯾﺎ ﻣﺒﻄﻠﯽ از ﻣﺒﻄﻼت ﻧﻤﺎز را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺑﺪون اذان و اﻗﺎﻣﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻧﻤﺎز اﺣﺘﯿﺎط را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

ﻓﺮق ﻧﻤﺎز اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺎ ﻧﻤﺎزﻫﺎي دﯾﮕﺮ:

* ﻧﯿﺖ آن را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن آورد.

* ﺳﻮره و ﻗﻨﻮت ﻧﺪارد )ﻫﺮﭼﻨﺪ دورﮐﻌﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.(

* ﺣﻤﺪ را ﺑﺎﯾﺪ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ )ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ.(

-۲ اﮔﺮ ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز اﺣﺘﯿﺎط، واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ از ﺳـﺠﺪهﻫﺎ، ﺗﺸﻬﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﻼم ﻣﯽدﻫﺪ و اﮔﺮ دو رﮐﻌﺖ واﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺒﺎﯾـﺪ در رﮐﻌﺖ اول ﺗﺸـﻬﺪ و ﺳـﻼم ﺑﺨﻮاﻧـﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﯾﮏ رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ )ﺑـﺪون ﺗﮑﺒﯿﺮةاﻻﺣﺮام( ﺑﺨﻮاﻧـﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن رﮐﻌﺖ دوم ﺗﺸﻬﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﻼم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺳﺠﺪه ﺳﻬﻮ

-۱ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺳـﺠﺪه ﺳـﻬﻮ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﮏ ﺑﯿﻦ ۴ و ۵ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴـﺘﻪ، ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳـﻼم ﻧﻤﺎز، ﺑﻪ ﺳـﺠﺪه رود و

ﺑﮕﻮﯾـﺪ: ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﺑﺎﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ وَ آ   َﺤﻤـ ٍﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾـﺪ: ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ وَ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟﺴﻼ ُم ﻋ َﻠﯿْﮏ ا ﱡﯾﻬﺎ اﻟﻨﱠﺒِ ﱡﯽ وَ رﺣ َﻤـﮥ اﻟﻠﱠ ِﻪ

َوﺑَ َﺮﮐﺎﺗُ ُﻪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺠﺪه رود و ﯾﮑﯽ از ذﮐﺮﻫﺎي ﺑﺎﻻ را ﺑﮕﻮﯾﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺗﺸﻬﺪ و ﺳﻼم را ﺑﺠﺎ آورد.

-۲ ﺳﺠﺪه ﺳﻬﻮ ﺗﮑﺒﯿﺮةاﻻﺣﺮام ﻧﺪارد.

۵ ﺘﺤﺒت ز

* ﺗﮑﺒﯿﺮةاﻻﺣﺮام

ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮةاﻻﺣﺮام و ﺗﮑﺒﯿﺮﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎز، دﺳﺖﻫﺎ را ﺗﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻮشﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.

* ﻗﺮاﺋﺖ

در ﺣﺎل ﻗﺮاﺋﺖ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ:

-۱ در رﮐﻌﺖ اول ﭘﯿﺶ از ﺣﻤﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ: »أﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ.«

-۲ در رﮐﻌﺖ اول و دوم ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ »ﺑﺴﻢ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ« را ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ.

-۳ ﺣﻤﺪ و ﺳﻮره را ﺷﻤﺮده ﺑﺨﻮاﻧﺪ و در آﺧﺮ ﻫﺮ آﯾﻪ وﻗﻒ ﮐﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ آن را ﺑﻪ آﯾﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﭽﺴﺒﺎﻧﺪ.

-۴ در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﻤﺪ و ﺳﻮره ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

-۵ در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎزﻫﺎ در رﮐﻌﺖ اول، ﺳﻮره »إﻧّﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎ ُه« و در رﮐﻌﺖ دوم ﺳﻮره »ﻗﻞ ﻫﻮ اﻟﻠﱠﻪ أﺣﺪ« را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

* رﮐﻮع

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت رﮐﻮع ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:

-۱ ذﮐﺮ رﮐﻮع را ﺳﻪ ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ.

-۲ ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﮐﻮع در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ.

-۳ در ﺣﺎل رﮐﻮع ﺑﯿﻦ دو ﻗﺪم )روي زﻣﯿﻦ( را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ.

-۴ ﭘﯿﺶ از ذﮐﺮ رﮐﻮع ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺻﻠﻮات ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.

-۵ ﭘﺲ از رﮐﻮع، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺪن آرام ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﮕﻮﯾﺪ: » َﺳ ِﻤ َﻊ اﻟﻠﱠ ُﻪ ﻟِ َﻤﻦ حمده

* ﺳﺠﺪه

-۱ ﻃﻮل دادن ﺳﺠﺪهﻫﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ.

-۲ ﺻﻠﻮات ﻓﺮﺳﺘﺎدن در ﺳﺠﺪهﻫﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ.

-۳ ﮔﻔﺘﻦ »اﺳﺘﻐﻔﺮ اﻟﻠﱠﻪ رﺑّﯽ و ا ُﺗﻮب اﻟﯿﻪ« ﭘﺲ از ﺳﺠﺪه اوﻟﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺪن آرام ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ.

ﺗﻌﻘﯿﺐ- در ﺑﺤﺚ ﻧﻤﺎز- ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﺑﻪ ذﮐﺮ و دﻋﺎ و ﻗﺮآن ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﻧﻤﺎز.

-۱ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺗﻌﻘﯿﺐ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

-۲ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎي دﻋﺎ دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

-۳ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت ﺣﻀـﺮت زﻫﺮا ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺴـﻼم ﯾﻌﻨﯽ: ۳۴ ﻣﺮﺗﺒﻪ »اﻟﻠﱠ ُﻪ اﮐـﺒﺮ«، ۳۳ ﻣﺮﺗﺒﻪ »اﻟﺤﻤـ ُﺪ ﻟﻠﱠﻪ« و ۳۳ ﻣﺮﺗﺒﻪ »اﺳﺖ.

۶ وت ز

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:

-۱ ﺑﺮ ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭼﺸﻢﻫﺎ.

-۲ ﺑﺎزي ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن و دﺳﺖﻫﺎ.

-۳ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدن در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﻤﺪ ﯾﺎ ﺳﻮره و ﯾﺎ ذﮐﺮ، ﺑﺮاي ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮف ﮐﺴﯽ.

-۴ ﻫﺮ ﮐﺎري ﮐﻪ ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.

-۵ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺻﻮرت ﺑﻪﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ )ﭼﻮن زﯾﺎ ِد آن ﻧﻤﺎز را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.(

برای اطلاع از قیمت فیش حج به سایت مرجع فیش حج مراجعه کنید.

خرید و فروش فیش حج