احکام مطهرات

احکام مطهرات

ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرﻫﻢ: ﻣﻄﻬﺮات

۱ ّات

ﻫﻤﻪ اﺷﯿﺎء ﻧﺠﺲ ﭘﺎك ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻤﺪه ﭘﺎكﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

آب -۱

-۲ زﻣﯿﻦ

-۳ آﻓﺘﺎب

-۴ اﺳﻼم

-۵ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻧﺠﺎﺳﺖ

۲ ام آب

آب، ﺑﺴـﯿﺎري از ﭼﯿﺰﻫﺎي ﻧﺠﺲ را ﭘﺎك ﻣﯽﮐﻨـﺪ، ا ّﻣﺎ اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ، ﻣﺎ را ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘن آن، ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

آب ﻣﻀﺎف: آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ از ﭼﯿﺰي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﺳـﯿﺐ و ﻫﻨﺪواﻧﻪ( و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﺰي ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﻗﺪري ﮐﻪ ﺑﻪ آن، آب ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﺑﺖ.

آب ﻣﻄﻠﻖ: آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻀﺎف ﻧﺒﺎﺷﺪ.

اﺣﮑﺎم آب ﻣﻀﺎف

-۱ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ را ﭘﺎك ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ )از ﻣﻄﻬﺮات ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.(

-۲ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺠﺎﺳﺖ، ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮد، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻮ ﯾﺎ رﻧﮓ ﯾﺎ ﻣﺰه آب ﻋﻮض ﻧﺸﻮد.

-۳ وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ ﺑﺎ آن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.

اﻗﺴﺎم آب ﻣﻄﻠﻖ

آب ﯾﺎ از زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ؛

و ﯾﺎ از آﺳﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎرد؛

و ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎرد.

ﺑﻪ آﺑﯽ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﺒﺎرد »ﺑﺎران« ﮔﻮﯾﻨﺪ. و ﺑﻪ آﺑﯽ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ، اﮔﺮ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ »آب ﺟﺎري« ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺪون ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ، »آب ﭼﺎه« ﮔﻮﯾﻨﺪ.

آﺑﯽ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﺟﻮﺷﺪ و از آﺳﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎرد، »آب راﮐﺪ« اﮔﺮ ﻣﻘﺪارش زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ، »ﮐﺮ« و اﮔﺮ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ »ﻗﻠﯿﻞ« اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪار آب ﻗﻠﯿﻞ: آﺑﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻠﯿﻞ اﺳﺖ. ﺗﻨﻬـﺎ آب ﻣﻄﻠـﻖ، آﻟﻮدﮔﯽﻫـﺎ را ﭘـﺎك ﻣﯽﮐﻨـﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آب ﻣﻀـﺎف ﭼﯿﺰ ﮐـﺜﯿﻔﯽ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨـﺪ، وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺠﺲ را ﭘـﺎك ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎكﺷﺪن ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﺎ آب

آب، ﻣﺎﯾﻪ زﻧـﺪﮔﯽ و ﭘﺎكﮐﻨﻨـﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺠﺎﺳﺎت اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﻬﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪروزه ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺎ آن ﺳـﺮوﮐﺎر دارﻧـﺪ. وا ّﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎي ﻧﺠﺲ:

ﺗﻮﺿﯿﺢ: اﻟـﻒ: ﺑﺮاي ﺗﻄﻬﯿﺮ اﺷـﯿﺎء ﻧﺠﺲ، اﺑﺘـﺪا ﺑﺎﯾـﺪ ﻋﯿﻦ ﻧﺠﺲ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده، ﺳـﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن ﺗﻌـﺪاد ﮐﻪ در ﻧﻤـﻮدار آﻣـﺪه اﺳﺖ آن را آب ﮐﺸﯿﺪ؛ ﻣﺜ ًﻠﺎ ﻇﺮف ﻧﺠﺲ را ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آﻟﻮدﮔﯽ، اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در آب ﮐﺮ ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

ب: ﻓﺮش و ﻟﺒﺎس و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮش و ﻟﺒﺎس ﮐﻪ آب را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺸﺮدن اﺳﺖ، ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﺎ آب ﻗﻠﯿﻞ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺴﺘﻦ، آن را ﻓﺸﺮد ﺗﺎ آبﻫﺎي داﺧﻞ آن ﺑﯿﺮون آﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي دﯾﮕﺮ آب آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و در آب ﮐﺮ و ﺟﺎري ﻫﻢ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آب داﺧﻞ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ج: آب ﺟﺎري و ﭼﺎه در اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻄﻬﯿﺮ اﺷﯿﺎء ﻧﺠﺲ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﮐﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺴﺄﻟﻪ:

ﻇﺮف ﻧﺠﺲ را ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آب ﮐﺸﯿﺪ:

ﺑﺎ آب ﮐﺮ: ﯾﮏ ﺑﺎر آن را در آب ﺑﺮده و ﺑﯿﺮون آورﻧﺪ. ﺑـﺎ آب ﻗﻠﯿـﻞ: آن را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺮ از آب ﮐﺮده و ﺧـﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨـﺪ، ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗـﺪري آب در آن رﯾﺨﺘﻪ و ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ آب را ﺑﻪﻃﻮري در آن ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎي ﻧﺠﺲ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ.

آبﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و ﭘﺎكﺷﺪن ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ

-۱ ﺗﻤـﺎم اﻗﺴﺎم آبﻫﺎي ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪﺟﺰ آب ﻗﻠﯿﻞ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮ ﯾﺎ رﻧﮓ ﯾﺎ ﻣﺰه ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﺎك اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﺠﺎﺳﺖ، ﺑﻮ ﯾﺎ رﻧﮓ ﯾﺎ ﻣﺰه ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، آب ﺟﺎري، ﭼﺎه، ﮐﺮ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎران در اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ.(

-۲ آب ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻋﻤﺎرات ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺣﮑﻢ آب ﮐﺮ اﺳﺖ.

۵ ﯿ از واس

در ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺎﮐﻦ ﻣﮑﻪ و ﻣـﺪﯾﻨﻪ، ﺑﺮاﺛﺮ ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ آن اﻣﺎﮐﻦ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﺸﻮد، وﻟﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﺒﻮدن، دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻧﺠﺲ ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ، و ﺗﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺠﺲ ﺷﺪن ﭼﯿﺰي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد، آن ﭼﯿﺰ ﭘﺎك اﺳﺖ و ﺣﺠﺎج ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد وﺳﻮﺳﻪ راه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﻔﻠﺖ از ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﻨﻮي اﻋﻤﺎل ﻋﻤﺮه و ﺣﺞ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺪس ﺳﺮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ. روﺣـﺎﻧﯿﻮن ﻋﺰﯾﺰ در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿـﺢ و دﻗﯿﻖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ وﻟﯽ از ﻣﺸﮑﻞﺗﺮاﺷـﯽ و ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي وﺳﻮاسﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ زاﺋﺮان را در ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾـﺪ و اﺣﺘﯿﺎﻃﻬﺎي ﺑﯽﻣﻮرد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﻮدداري ﮐﻨﻨﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ وﺳﻮاس درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺮاﺳﻢ و ﻋﺒﺎدتﻫﺎ و ادﻋﯿﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﺑﯽﺗﻮ ّﺟﻬﯽ در واﺟﺒﺎت ﻣﯽﺷﻮد.

برای اطلاع از قیمت فیش حج تمتع به سایت مرجع فیش حج مراجعه کنید.

خرید و فروش فیش حج