احکام مسجد

احکام مسجد

ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ: اﺣﮑﺎمﻣﺴﺠﺪ

۱ ام

-۱ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧـﺪن در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺴـﺘﺤﺐ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸﺪن در ﻣﺴـﺠﺪ ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺴـﺠﺪ- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺬري ﻣﺜﻞ ﺑﺎرش ﺑﺮف و ﺑﺎران ﻧﺒﺎﺷﺪ- ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.

-۲ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ﻣﺴـﺠﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ و ﻣﺴـﺘﺤﺐ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎز را در ﻣﺴـﺠﺪي ﺑﺨﻮاﻧـﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺸﻮد. از اﻣﺎم ﺻـﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴـﻼم رواﯾﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ- ﺳﻪ ﭼﯿﺰ در ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﻣﺮدم ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ: اول ﻣﺴـﺠﺪ ﻣﺘﺮوﮐﯽ ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ آﻧﺠﺎ در آن ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨـﺪ. د م: ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋـ ّﺪهاي ﺟﺎﻫﻞ ﻗﺮار دارد و از او اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺳﻮم: ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺮوك ﻣﺎﻧﺪه و ﻏﺒﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آن را ﺗﻼوت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

-۳ زﯾﺎد رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴـﺠﺪ ﻣﺴـﺘﺤﺐ اﺳﺖ. از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺻـﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ رواﯾﺖ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺴـﺠﺪ رود از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رواﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻗﺪم ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽدارد ده ﺣ َﺴﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

۲ ام ن

-۱ ﻧﺠﺲ ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ و ﺳﻘﻒ و ﺑﺎم و ﻃﺮف داﺧﻞ دﯾﻮار ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ.

-۲ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮف ﺑﯿﺮون دﯾﻮار ﻣﺴﺠﺪ را ﻫﻢ ﻧﺠﺲ ﻧﮑﻨﻨﺪ، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ واﻗﻒ، آن را ﺟﺰو ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ.

-۳ ﻧﺠﺲ ﮐﺮدن ﻓﺮش ﻣﺴﺠﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﺣﺮام اﺳﺖ. -۴ اﮔﺮ ﻣﺴـﺠﺪي را ﻏﺼﺐ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي آن، ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن ﺑﺴﺎزﻧـﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻣﺴـﺠﺪ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ، ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﻧﺠﺲ ﮐﺮدن آن ﺣﺮام و ﺗﻄﻬﯿﺮ آن واﺟﺐ اﺳﺖ.

ﺧﻮاﺑﯿﺪن در ﻣﺴﺠﺪ

ﺧﻮاﺑﯿﺪن در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

آدابﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺠﺪ

اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ درﺑﺎره ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ: * زودﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻦ و دﯾﺮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن

* ﭼﺮاغ ﻣﺴﺠﺪ را روﺷﻦ ﮐﺮدن

* ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﺴﺠﺪ * ﻫﻨﮕﺎم وارد ﺷﺪن، اﺑﺘﺪا ﭘﺎي راﺳﺖ را داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ

* ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﻣﺴﺠﺪ ا ل ﭘﺎيﭼﭗ را ﺑﯿﺮون ﮔﺬاﺷﺘﻦ

* ﺧﻮاﻧﺪن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺗﺤ ّﯿﺖ و اﺣﺘﺮام ﻣﺴﺠﺪ * ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﺮدن ﺧﻮد و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺑﺮاي رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ

اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ درﺑﺎره ﻣﺴﺠﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ:

* ﻋﺒﻮر از ﻣﺴﺠﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر؛ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

* اﻧﺪاﺧﺘﻦ آب دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﯽ در ﻣﺴﺠﺪ و اﮔﺮ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺮام اﺳﺖ.

* ﺧﻮاﺑﯿﻦ در ﻣﺴﺠﺪ، ﻣﮕﺮ در ﺣﺎل ﻧﺎﭼﺎري.

* ﻓﺮﯾﺎد زدن در ﻣﺴﺠﺪ و ﺻﺪا را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن، ﻣﮕﺮ ﺑﺮاي اذان.

* ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در ﻣﺴﺠﺪ.

* ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از اﻣﻮر دﻧﯿﺎ.

* رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ، ﺑﺮاي ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﺎز ﺧﻮرده و ﺑﻮي دﻫﺎﻧﺶ ﻣﺮدم را آزار ﻣﯽدﻫﺪ.

* ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﮔﺮ ﻋﺬري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ در ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ. * ﻣﺴـﺘﺤﺐ اﺳﺖ، اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﻏﺬا ﻧﺨﻮرد. در ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ او ﻣﺸﻮرت ﻧﮑﻨﺪ، ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ او ﻧﺸﻮد، از او زن ﻧﮕﯿﺮد و ﺑﻪ او زن ﻧﺪﻫﺪ.

ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﯿﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن از ﻧﻈﺮ ﺛﻮاب:

-۱ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام.

-۲ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ.

-۳ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ.

-۴ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس.

-۵ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ.

-۶ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻠﻪ.

-۷ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎزار. * ﺑﺮاي زﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ، وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣ ًﻠﺎ ﺧﻮد را از ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.

* ﻧﻤـﺎز در ﺣﺮم اﻣﺎﻣﺎن ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴـﻼم ﻣﺴـﺘﺤﺐ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺴـﺠﺪ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎز در ﺣﺮم اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴـﻼم ﺑﺮاﺑﺮ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.

۵ ر دن در

-۱ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﺠﺎﺳﺖ از ﻣﺴﺠﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻓﺮﻗﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﯿﻦ داﺧﻞ، ﺳﻘﻒ و ﭘﺸﺖ ﺑﺎم و ﺣﺘﯽ ﻃﺮف داﺧﻞ دﯾﻮار ﻣﺴﺠﺪ

ﻧﯿﺴﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺟﺎي ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺠﺲ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي دﯾﮕﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد.

-۲ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ، اﮔﺮ ﻃﺮف ﺑﯿﺮون دﯾﻮار ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺠﺲ ﺷﻮد، ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﺠﺎﺳﺖ از آن واﺟﺐ اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ واﻗﻒ ﻃﺮف ﺑﯿﺮون را ﺟﺰو ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ.

-۳ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻣﺴـﺠﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷـﺪ، ﻓﻮرًا ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﻨﺪ، ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪري ﻣﻌﻄﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﻓ ﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

-۴ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﺠـﺎﺳﺖ از ﻣﺴـﺠﺪ، واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﻣﺴـﺠﺪ را ﻧﺠﺲ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺳـﺒﺐ ﻧﺠﺲ ﺷـﺪن آن ﺷﺪه ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ. -۵ اﮔﺮ ﻓﺮش ﻣﺴـﺠﺪ ﻧﺠﺲ ﺷﻮد، ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﺣﺘﯿـﺎط واﺟﺐ ﺑﺎﯾـﺪ آن را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﻨﻨـﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ آب ﮐﺸـﯿﺪن ﺧﺮاب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﯾﺪن ﯾﺎ ﺗﺮاﺷـﯿﺪن ﺟﺎي ﻧﺠﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻞ ﻧﺠﺲ را ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑُﺮد ﯾﺎ ﻣﯽﺗﺮاﺷﺪ ﺧﻮدش ﻧﺠﺲ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ آن را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ.

-۶ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺠﺪ را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻻزم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ، ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣﺴـﺠﺪ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ، وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺴـﺠﺪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ آن را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﻨﺪ، اﻃﻼع دﻫﺪ.

۶ رت و در اام و اﻨﺒ ا ﯿ و آ

ﻟﺰوم ﻃﻬﺎرت ﻣﺴـﺠﺪاﻟﺤﺮام و ﻣﺴـﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ ﺻـﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺣﺮﻣﺖ ﺗﻨﺠﯿﺲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد. وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣﺴـﺠﺪﯾﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴـﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺑﻪ روش ﺧﺎص ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد، ﺑﺮﺧﯽ از زاﺋﺮان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت آن ﻣﮑﺎنﻫﺎي ﻣﻘـﺪس دﭼـﺎر ﺗﺮدﯾـﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ ﮐﻪ ﺟﺎي اﯾﻦ ﺗﺮدﯾـﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺠﺲ ﺷـﺪن آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﭘﺎك اﺳﺖ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از آﻧﻬﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ، اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﻞ اﻃﻼع ﺷﯿﻮه ﺗﻄﻬﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد.

رﻋﺎﯾﺖﻃﻬﺎرت و ﻧﺠﺎﺳﺖ در ﻣﻮاﻗﻒ و ﻣﺸﺎﻋﺮ

اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺘﺮام آن اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘـﺪس ﻻزم اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﻃﻬﺎرت آن اﻣﺎﮐﻦ را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﻨـﺪ ﺑﺮاي ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺑﺪن و ﻟﺒﺎس ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﻃﻬﺎرت ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﺸﻮد ﮐﻪ دﻗﺖ در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﺮاي ﭘﺎك ﻣﺎﻧـﺪن ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﻻزم اﺳﺖ.

برای حج واجب به سایت مرجع فیش حج مراجعه کنید.

خرید و فروش فیش حج