احکام قرآن

احکام قرآن

ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺪﻫﻢ: اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن

۱ ام آن

-۱ ﻗﺮآن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎك و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺠﺲ ﮐﺮدن ﺧﻂ و ورق ﻗﺮآن، ﺣﺮام اﺳﺖ، و اﮔﺮ ﻧﺠﺲ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا آن را آب ﺑﮑﺸﻨﺪ.

-۲ اﮔﺮ ﺟﻠﺪ ﻗﺮآن ﻧﺠﺲﺷﻮد و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آنرا آب ﺑﮑﺸﻨﺪ.

۲ ط آن

-۱ رﺳﺎﻧﺪن ﺟﺎﯾﯽ از ﺑﺪن ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺮآن، ﺑﺮاي ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﺿﻮ ﻧﺪارد ﺣﺮام اﺳﺖ.

-۲ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن ﺧﻄﻮط ﻗﺮآن ﺑﺪون وﺿﻮ ﺣﺮام اﺳﺖ:

* در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ آﯾﺎت و ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺮوف و ﺣﺘﯽ ﺣﺮﮐﺎت آن ﻧﯿﺴﺖ.

* در ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻏﺬ و زﻣﯿﻦ و دﯾﻮار و ﭘﺎرﭼﻪ، ﻓﺮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

* در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭼﺎپ ﯾﺎ ﮔﭻ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ. * اﮔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺮآﻧﯽ در ﻗﺮآن ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن آن ﺣﺮام اﺳﺖ. ﭘﺲ اﮔﺮ آﯾﻪاي از ﻗﺮآن در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪاي از آن در ﮐﺎﻏﺬي ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﺎ ﻧﺼﻒ ﮐﻠﻤﻪاي از آن از ﺑﺮگ ﻗﺮآن ﯾﺎ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮي ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎز ﻫﻢ ﻟﻤﺲ آن ﺑﺪون وﺿﻮ ﺣﺮام اﺳﺖ.

-۳ ﻣﻮارد زﯾﺮ، ﻟﻤﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﺣﺮام ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ:

* ﻟﻤﺲ آن از ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ، ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ.

* ﻟﻤﺲ ورق ﻗﺮآن و ﺟﻠﺪ آن و اﻃﺮاف ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ )ﮔﺮﭼﻪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.( * ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺮآن، ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻐﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﮕﺮ اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻐﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﻤﺲ آن ﺑﺮاي ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﺿﻮ ﻧﺪارد ﺣﺮام اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ  »ﺧﺪا.« -۴ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﻗﺮآن و ﻏﯿﺮ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ »ﻣﺆﻣﻦ«، »اﻟـﺬﯾﻦ« اﮔﺮ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﺼـﺪ ﻗﺮآن ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻟﻤﺲ آن ﺑﺪون وﺿﻮ ﺣﺮام اﺳﺖ.

ﻧﻮﺷﺘﻦﭼﯿﺰي روي ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺮآن

ﻗﺮآنﻫـﺎي ﻣﺴﺎﺟـﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻟًـﺎ وﻗﻒ اﺳﺖ و ﺗﺼـﺮف در ﻣـﺎل ﻣﻮﻗﻮفﺣ ّﺘﯽ ﺑـﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﻣﻄـﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮ آن، ﺣﺮام اﺳﺖ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺳـﺒﺐ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺮاي ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ و ﺗﻮﻫﯿﻦ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﻣﮑﺘﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.

آداب ﺗﻼوت ﻗﺮآن

ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﺛﻮاب ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي دارد و در ﺑﺮﺧﯽ اﻣﺎﮐﻦ و اوﻗﺎت ﺛﻮاب ﮑﻪ، و در ﻣـﺎه رﻣﻀﺎن ﺳـﻔﺎرش ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺷـﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﯾﮏ دور ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد، از ﺟﻤﻠﻪ در ﺷـﻬﺮ ﻣ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮاي ﺗﻼت ﻗﺮآن آداﺑﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ:

-۱ ﺑﺎ ﻃﻬﺎرت ﺑﻮدن. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ وورق ﻗﺮآن ﻧﺰﻧﺪ.

-۲ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻼوت ﻗﺮآن.

-۳ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﻞ ﺧﻮاﻧﺪن، ﻧﻪ ﺗﻨﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ و ﻧﻪ ﮐﻨﺪ و ﺻﺪاي ﺑﺴﯿﺎر آﻫﺴﺘﻪ.

-۴ ﺗﺪﺑّﺮ و ﺗﻔﮑﺮ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮآن.

۵ ر اام آن

ﻗﺮآن، ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس و ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ:

-۱ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺮآن در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ اﺳﺖ.

-۲ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ اﺳﺖ.

-۳ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﭼﯿﺰي و ﺑﺮ ﭼﯿﺰي و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

-۴ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻗﺮآن و ﺣﺘﯽ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ ﻗﺮآن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

-۵ اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدن ﻗﺮآن و ﺣﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺮآن ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ.

برای فروش حج واجب به سایت مرجع فیش حج مراجعه کنید.

خرید و فروش فیش حج