احکام غسل در حج

احکام غسل در حج

ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﻢ: غسل

اره

در ﻏﺴﻞ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻤﺎم ﺑـﺪن و ﺳـﺮ و ﮔﺮدن ﺷﺴـﺘﻪ ﺷﻮد، ﺧﻮاه ﻏﺴﻞ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺎﺑﺖ، و ﯾﺎ ﻣﺴـﺘﺤﺐ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌﻪ، ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻏﺴﻞﻫﺎ در اﻧﺠﺎم ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ در ﻧﯿﺖ.

۱ ااع )ظ ام دادن(

ﻏﺴﻞ را ﺑﻪ دوﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد: »ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ« و »ارﺗﻤﺎﺳﯽ.«

در ﻏﺴﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ، اﺑﺘﺪا ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﺷﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺳﭙﺲ ﻧﯿﻤﻪ راﺳﺖ ﺑﺪن و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﻤﻪ ﭼﭗ. در ﻏﺴﻞ ارﺗﻤﺎﺳﯽ، ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﯾﮏﺑﺎره در آب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﭘﺲ در ﻏﺴﻞ ارﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ آب ﺑﻪﻗﺪري ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن را زﯾﺮ آب ﺑﺒﺮد.

 

۲ ي وا

ﻏﺴﻞ ﻣس میت

-۱ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﺎﯾﯽ از ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﺮدهاي ﮐﻪ ﺳﺮد ﺷﺪه و ﻏﺴﻠﺶ ﻧﺪادهاﻧﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ ﻣﺲ ﻣﯿﺖ ﮐﻨﺪ.

-۲ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺲ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﺮده ﺳﺒﺐ ﻏﺴﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ:

* اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺑﻪﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﺟﺎن دﻫﺪ.

* ﻣﺮدهاي ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﮔﺮم اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺳﺮد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

* ﻣﺮدهاي ﮐﻪ ﻏﺴﻠﺶ دادهاﻧﺪ.

-۳ ﻏﺴﻞ ﻣﺲ ﻣﯿﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، وﻟﯽ ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﻣﺲ ﻣﯿﺖ ﮐﺮده، اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ وﺿـﻮ ﻫﻢ ﺑﮕﯿﺮد.

-۴ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺖ را ﻣﺲ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﯿّﺖ را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﯾﮏ ﻏﺴﻞ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

-۵ ﺑﺮاي ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻣﺲ ﻣ ّﯿﺖ ﻏﺴﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، ﺗﻮﻗﻒ در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳـﺠﺪه واﺟﺐ دارد ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد، وﻟﯽ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎز و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن ﻏﺴﻞ

-۱ ﺗﻤﺎم ﺷـﺮﻃﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن وﺿﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن ﻏﺴﻞ ﻫﻢ ﺷﺮط اﺳﺖ، ﺑﻪﺟﺰ ﻣﻮاﻻت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪن رااز ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.

مﺲ ﻣﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و وﺿﻮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ.

-۲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻏﺴﻞ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻏﺴﻞ ﺑﻪﺟﺎ آورد.

-۳ ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﮐﺮده، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎز وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد، وﻟﯽ ﺑﺎ ﻏﺴﻞﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻮ ﻫﻢ ﺑﮕﯿﺮد.

-۴ در ﻏﺴﻞ ارﺗﻤﺎﺳـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻤﺎم ﺑـﺪن ﭘﺎك ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ در ﻏﺴﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﭘﺎك ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻫﺮ ﻗﺴـﻤﺘﯽ را ﭘﯿﺶ از ﻏﺴﻞدادن ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ، ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

-۵ ﻏﺴﻞ ﺟﺒﯿﺮهاي ﻣﺜﻞ وﺿﻮي ﺟﺒﯿﺮهاي اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﻪﺟﺎ آورد.

-۶ ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ روزه واﺟﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺎل روزه ﻏﺴﻞ ارﺗﻤﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﭼﻮن روزهدار ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮ را در آب ﻓﺮو ﺑﺮد، وﻟﯽ اﮔﺮ از روي ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻏﺴﻞ ارﺗﻤﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

-۷ در ﻏﺴﻞ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺑﺎ دﺳﺖ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد، و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﻏﺴﻞ، آب ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺑﺮﺳﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮد ﺟﻨﺐ ﺣﺮام اﺳﺖ

* رﺳﺎﻧﺪن ﺟﺎﯾﯽ از ﺑﺪن ﺑﻪ ﺧﻂ ﻗﺮآن، اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ اﺳﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و اﺋﻤﻪ و ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم.

* رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام و ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﯾﮏ در داﺧﻞ ﺷﻮد و از در دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺮون رود.

ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺎ ﻏﺴﻞﻫﺎي واﺟﺐ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻏﺴﻞﻫﺎي ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺿﻮ ﻧﯿﺴﺖ.

* ﺗﻮﻗﻒ در ﻣﺴﺎﺟﺪ.

* ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰي در ﻣﺴﺠﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﺑﯿﺮون ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

* ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺮآن ﮐﻪﺳﺠﺪه واﺟﺐ دارد، ﺣﺘﯽﯾﮏﺣﺮف از آن.

* ﺗﻮﻗﻒ در ﺣﺮم اﻣﺎﻣﺎن ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ.

ﺳﻮرهﻫﺎي ﺳﺠﺪهدار ﻗﺮآن: – ﺳﻮره ﺷﻤﺎره ۳۲ )ﺳﻮره ﺳﺠﺪه(

– ﺳﻮره ﺷﻤﺎره ۴۱ )ﺳﻮره ﻓﺼﻠﺖ(

– ﺳﻮره ﺷﻤﺎره ۵۳ )ﺳﻮره ﻧﺠﻢ( ﺳﻮره ﺷﻤﺎره ۹۶ ) َﻋ َﻠﻖ( –

* اﮔﺮ ﺟﻨﺐ از ﯾﮏ د ِر ﻣﺴـﺠﺪ وارد ﺷﻮد و از در دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮد )ﻋﺒﻮر ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ( ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺪارد، ﺑﻪﺟﺰ ﻣﺴـﺠﺪاﻟﺤﺮام و ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﻫﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

* اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ در ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮاي ﻧﻤﺎز ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎ و ادارات، ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺪارد.

برای اطلاع از قیمت مکه واجب به سایت مرجع فیش حج مراجعه کنید.

خرید و فروش فیش حج