احکام خمس در حج

احکام خمس در حج

ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ:ﺧﻤﺲ

۱وب

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧـﺪ، ﺧﻤﺲ و زﮐـﺎت، ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺮﻋﻬـﺪه ﮐﺴـﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﻓﺮاوان دارﻧـﺪ و در رﻓﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪﺳـﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻤﺲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻫﻤﻪ اﻣﻮال اﻧﺴﺎن ﻣﺸـﻤﻮل ﺧﻤﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﺻـﺤﯿﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺧﻤﺲ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ۱۵ آن را ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﭙﺮدازد و اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐـﺪام از ﻣﻮارد ﺧﻤﺲ ﯾﺎ زﮐﺎت را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﯾﺎ زﮐﺎت داده ﺷﻮد.

۲ﯿ آﻧﻬ ﺗﻌ ﯿد

ﺧﻤﺲ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﭼﯿﺰ ﺗﻌﻠّﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

-۱ آنﭼﻪ از ﻣﺨﺎرج ﺳﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

-۲ ﻣﻌﺪن

-۳ ﮔﻨﺞ

-۴ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨﮕﯽ

-۵ ﺟﻮاﻫﺮي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در درﯾﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

-۶ ﻣﺎل ﺣﻼل ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﺣﺮام.

-۷ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﻨﺪ، ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎي فقهی آمده است.

۳ام

-۱ اﮔﺮ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮدن، ﭼﯿﺰي از ﻣﺨﺎرج ﺳﺎﻟﺶ زﯾﺎد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻤﺲ آن را ﺑﺪﻫﺪ.

-۲ اﮔﺮ اﺛـﺎﺛﯿﻪاي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺰل ﺧﺮﯾـﺪه، ﻧﯿﺎزش از آن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﺑﺎﯾـﺪ ﺧﻤﺲ آن را ﺑﺪﻫـﺪ، ﻣﺜﻞ آنﮐﻪ ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺰرگﺗﺮي ﺑﺨﺮد، و ﺑﻪ ﯾﺨﭽﺎل ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

-۳ آذوﻗﻪاي ﮐﻪ از درآﻣـﺪ ﺳﺎل ﺑﺮاي ﻣﺼـﺮف ﺳﺎﻟﺶ ﺧﺮﯾﺪه؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ، روﻏﻦ و ﭼﺎي، اﮔﺮ در آﺧﺮ ﺳﺎل زﯾﺎد ﺑﯿﺎﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻤﺲ آن را ﺑﺪﻫﺪ.

-۴ اﮔﺮ ﮐﻮدك ﻏﯿﺮﺑﺎﻟﻎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از آن ﺳﻮدي ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ، ﺧﻤﺲ آن را ﺑﺪﻫﺪ.

 

۴ف

ﺧﻤﺲ ﻣﺎل را ﺑﺎﯾﺪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮد، ﻧﺼﻒ آن ﮐﻪ ﺳﻬﻢ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ از او ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او ﻣﯽﭘﺮدازد؛ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎﯾﺪ، ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﯾﻂ ﺑﺪﻫﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه او ﺑﻪ ﺳﺎدات داراي ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﭙﺮدازد.

* ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺪي ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ او ﺧﻤﺲ داد:

– ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ، و ﯾﺎ در ﺳﻔﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

– ﺷﯿﻌﻪ دوازدهاﻣﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

– آﺷﮑﺎرا ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﮑﻨﺪ )ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ( و دادن ﺧﻤﺲ، ﮐﻤﮏ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه او ﻧﺒﺎﺷﺪ.

– از اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺨﺎرج آﻧﺎن ﺑﺮﻋﻬﺪه اوﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ.(

                                                                                                                                        ﯾﺎدآوري : از ﺟﻤﻠﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻟﺒﺎس اﺣﺮام، ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن آن اﺳﺖ، و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺨﺎرج ﺣـﺞ ﻧﯿﺰ، اﮔﺮ از ﻣﺎل ﺧﻤﺲﻧـﺪاده ﺑﺎﺷـﺪ اﻋﻤﺎل و ﻣﻨﺎﺳﮏ دﭼﺎر اﺷـﮑﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺠﺎج ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺧﻤﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، و اﮔﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺪﻫﯽ دارﻧﺪ، ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﯾﺎ اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، ﺗﺎ ﺧﺪاي ﻧﺎﮐﺮده اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ زﺣﻤﺖ در دﻧﯿﺎ و ﻋﺬاب در آﺧﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۵ ار دادن ل

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، درآﻣﺪي ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ، دوﮔﺮوﻫﻨﺪ:

-۱ آﻧﺎن ﮐﻪ درآﻣﺪﺷﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌ ّﯿﻨﯽ ﺑﻪدﺳﺘﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻣﻌ ّﯿﻨﯽ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰد ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

-۲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪﺷﺎن ﺗﺪرﯾﺠﯽ و روزاﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺟﺮان و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان. آﻏﺎز ﺳﺎل ﺧﻤﺴـﯽ ﮔﺮوه اول، وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ درآﻣﺪ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ و آﻏﺎز ﺳﺎل ﺧﻤﺴﯽ ﮔﺮوه دوم، اوﻟﯿﻦ روزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻮدي ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ

از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﺧﻤﺴـﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﺪتﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺖﺧﻤﺲ ﻣﻌﺎف و ﺑﺨﺸﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ،

ﺑﻪ ﺷﺮط آنﮐﻪ:

-۱ از ﺷﺄن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

-۲ در ﻣﺼﺮف، اﺳﺮاف و زﯾﺎدهروي ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫـﺎي ﺳﺎﻟﯿـﺎﻧﻪ؛ ﻣﺎﻧﻨـﺪ: ﺧﻮراك، ﭘﻮﺷـﺎك، اﺛـﺎﺛﯿﻪ ﻣﻨﺰل، وﺳـﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪاي ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺴﺐ و ﮐـﺎر ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫـﺎي ﻣﯿﻬﻤـﺎﻧﯽ،

ازدواج، ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و …

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻤﺲ وﻗﺘﯽ از زﻣﺎن آﻏﺎز ﺳﺎل ﺧﻤﺴـﯽ، ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺬﺷﺖ، واﺟﺐ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده، ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻤﺲ، ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺳﺎل ﺧﻤﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺧﻤﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

-۱ اﺛـﺎﺛﯿﻪ: ﻟﻮازم زﻧـﺪﮔﯽ و ﭼﯿﺰﻫـﺎي دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺎ درآﻣـﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و در ﻫﻤﺎن ﻣـﺪت ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪهاﻧـﺪ، ﺟﺰو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺧﻤﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑـﺪون ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ ﺧﻤﺴـﯽ، ﺑﺎ درآﻣـﺪي ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻤﺲ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻮده، آﻧﻬﺎ را ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

-۲ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﯿﺪي، ﭘﺎداش، ﻫﺪﯾﻪ، ﺑﺨﺸـﺶ و ﭼﺸﻢروﺷـﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دادهاﻧﺪ، ﺧﻤﺲ ﻧﺪارد.

-۳ ارث )در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ، ﺧﻤﺲ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ( و ﻣﻬﺮﯾﻪ، ﺧﻤﺲ ﻧﺪارد.

ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ، ﻫﺮﭼﻪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎل زﯾﺎد ﺑﯿﺎﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ۱۵ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻤﺲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد، ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد:

-۱ ﻣﻮاد ﻣﺼـﺮﻓﯽ: ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧﻮراﮐﯽﻫـﺎ، ﻧﻮﺷـﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﯽ، ﻫﺮﭼﻨـﺪ از ﺗﻬﯿﻪ آﻧﻬـﺎ زﻣـﺎن اﻧـﺪﮐﯽ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و از ﺿـﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪﺣﺴﺎب آﯾﺪ، ﭼﻮن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻤﺴﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪهاﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻤﺲ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.

-۲ ﭘﻮل: در ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻣﻨﺰل، از زﻣﺎن ﺑﻪدﺳﺖ آوردن آن، ﻣﺪت زﯾﺎدي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﺎ اﻧﺪك.

-۳ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺴﺐ: ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﺎزه، اﺑﺰار ﮐﺎر و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ از درآﻣﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. وﻗﺘﯽ ۱۵ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻤﺲ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ، ﺟـﺪا ﮐﺮدﯾﻢ، ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ

ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﺎر، ﺗﺼ ّﺮف در آن ﻣﺎل ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺷﺨﺼـﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪي دارد، ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺳﺎل ﺧﻤﺴـﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﭼﯿﺰي ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از درآﻣﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﺨﺮد، و ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﭘﻮل آن را ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎل، ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻤﺲ آن را ﺑﭙﺮدازد.

-۱ . ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿـﺪ، ﻋﯿـﺪي و ﭘـﺎداش و ﻫـﺪﯾﻪ و اﻣﺜﺎل آن اﮔﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎل اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد و ﺗﺎ ﺳـﺮ ﺳﺎل ﺧﻤﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺧﻤﺲ دارد.

-۲ . ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاري ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻤﺲ ﻧﺪارد.

-۳ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻼح زاده، دروس اﺣﮑﺎم و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ، ۱ﺟﻠﺪ، ﻧﺸﺮ ﻣﺸﻌﺮ – ﺗﻬﺮان، ﭼﺎپ: ۱، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۸۷

۶ ﯿ ارد

ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از راهﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ، ﺧﻤﺲ ﻧﺪارد:

-۱ از راه ارث ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ.

-۲ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ.

-۳ ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

-۴ آنﭼﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﯿﺪي ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دادهاﻧﺪ.

-۵ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻤﺲ ﯾﺎ زﮐﺎت ﯾﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دادهاﻧﺪ.

۷ ﯿي و ط آن

ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺸﺮف ﺑﻪ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را دارﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻧﻮﺑﺖ، ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺮري را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮارداد ﻣﻀـﺎرﺑﻪ اﺳﺖ و ﺳﻮدي ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠّﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از ﭼﻨـﺪ ﺳﺎل، ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺸـ ّﺮف آنﻫﺎ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳـﺪ، اﺻﻞ ﭘﻮل و ﺳﻮد آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺞ و زﯾﺎرت ﻣﯽﺳـﭙﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﯾﺎ ﺣﺞ ﻣﺸﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮ ّﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺟﺪﯾﺪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ، ﭘﻮل ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻤﺲ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ، ﺑﺨﺸﺶ و ﺟﺎﯾﺰه و ﻋﯿﺪي، اﮔﺮ ﺗﺎ ﺳﺮﺳﺎل ﺧﻤﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺧﻤﺲ دارد.

برای فروش فیش حج عمره به سایت مرجع فیش حج مراجعه کنید.

خرید و فروش فیش حج