احکام تیمم در حج

احکام تیمم در حج

ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ: ﺗﯿ ّﻤﻢ

۱ ﻣﻮاردي ي وﺿ و ﯿ د

-۱ اﮔﺮ آب ﻧﺒﺎﺷﺪ؛

-۲ دﺳﺖرﺳﯽ ﺑﻪ آب ﻧﺒﺎﺷﺪ؛

-۳ آب ﺑﺮاي ﺑﺪن ﺿﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛

-۴ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﻏﺴﻞ ﯾﺎ وﺿﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

۲ ﯿ ّ

-۱ زدن ﮐﻒ دودﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺗﯿﻤﻢ ﺑﺮ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

-۲ ﮐﺸﯿﺪن ﻫﺮدودﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و دو ﻃﺮف آن، از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮي ﺳﺮ روﯾﯿﺪه اﺳﺖ، ﺗﺎ روي اﺑﺮوﻫﺎ و ﺑﺎﻻي ﺑﯿﻨﯽ.

-۳ ﮐﺸﯿﺪن ﮐﻒ دﺳﺖﭼﭗ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﭘﺸﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ. -۴ ﮐﺸﯿﺪن ﮐﻒ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﭘﺸﺖ دﺳﺖ ﭼﭗ.

ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎ در ﺗﯿﻤﻢ ﺑـﺪل از ﻏﺴﻞ، ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎﯾـﺪ دﺳﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺮ

دﺳﺘﻬﺎ ﺑﮑﺸﺪ.

ﯾﺎدآوري: ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﺗﯿﻤﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﯿﻤﻢ و ﺑﺮاي اﻃﺎﻋﺖ از دﺳـﺘﻮر اﻟﻬﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﻢ ﺑﻪﺟﺎي وﺿﻮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ.

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﯿﺢاﺳﺖ

* ﺧﺎك * رﯾﮓ

* اﻗﺴﺎم ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺳﻨﮓ ﺳﯿﺎه، ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ، ﺳﻨﮓ ﮔﭻ )ﻗﺒﻞ از ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن(، ﺳﻨﮓآﻫﮏ )ﻗﺒﻞ از ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن(

* ﮔﻞ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ: آﺟﺮ، ﮐﻮزه.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن ﺗﯿﻤﻢ

* اﻋﻀﺎي ﺗﯿﻤﻢ، ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و دﺳﺖﻫﺎ ﭘﺎك ﺑﺎﺷﺪ.

* ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﭘﺸﺖ دﺳﺖﻫﺎ را از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ.

* ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗﯿﻤﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺎك و ﻣﺒﺎح ﺑﺎﺷﺪ.

* ﺗﺮﺗﯿﺐ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

* ﻣﻮاﻻت را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

* ﭼﯿﺰي ﺑﯿﻦ دﺳﺖ و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﮐﻒ دﺳﺖ و ﭘﺸﺖ دﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

۵ ام ﯿﻤﻢ:

-۱ ﺗﯿ ّﻤﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎي وﺿﻮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﯿ ّﻤﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎي ﻏﺴﻞ اﺳﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ در ﻧﯿﺖ.

-۲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎي وﺿﻮ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ، اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺿﻮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ از او ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﯿﻤﻤﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

-۳ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎي ﻏﺴﻞ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﺳﺒﺎب ﻏﺴﻞ، ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻣﺲ ﻣﯿﺖ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺗﯿﻤﻤﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

-۴ ﺗﯿﻤﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺻـﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد، ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺪون ﻋﺬر ﺗﯿﻤﻢ ﮐﻨﺪ، ﺻـﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻋﺬر

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد، ﻣﺜ ًﻠﺎ آب ﻧﺪاﺷﺘﻪ و آب ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، ﺗﯿﻤﻢ او ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد. -۵ اﮔﺮ ﺑﻪﺟـﺎي ﻏﺴـﻞ ﺟﻨـﺎﺑﺖ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﻨـﺪ، ﻻـزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎز وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد، وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪﺟﺎي ﻏﺴﻞﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﻨـﺪ، ﺑﺎ آن ﺗﯿﻤﻢ

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎز وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿﻤﻢ دﯾﮕﺮي ﺑﻪﺟﺎي وﺿﻮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

برای اطلاع از خریدار فیش حج به سایت مرجع فیش حج مراجعه کنید.

خرید و فروش فیش حج