آمادگی قبل از سفر حج

آمادگی برای سفر حج

ﺟﻠﺴﻪ اول: آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﺳﻔﺮ حج

اره

ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ ﺑﺮاي ﻋﻤﺮه و ﺣﺞ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾﺎدي دارد ﮐﻪ ﺑﺪون آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم اﻗﺪام ﺑﻪ آن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ. آﻣﺎدﮔﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺪﻧﯽ و ﺑﺎز ﺑﻮدن راه ﺟﺰو ﺷـﺮاﯾﻂ ﺷـﺮﻋﯽ و اﺳـﺘﻄﺎﻋﺖ ﻻزم ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺳـﻔﺮ اﺳﺖ. اﻓﺰون ﺑﺮ آن، ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ و ﻣﺤﺮﻣـﺎﺗﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧـﺪ و ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿـﺪا ﮐﻨﻨـﺪ و ﮐﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧـﺪ ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ. ﮔﺬﺷـﺘﻪ از اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺮﺧﯽ از آﻣﺎدﮔﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻘﻬﯽ و ﺷﺮﻋﯽ دارد و ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﺮد، در اﯾﻦ ﻣﻘﺎل آورده ﻣﯽﺷﻮد.

۱ ازم ﻣﻮرد ﯿز اي اام

* ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﺗﻬﯿﻪ ﻟﺒـﺎس اﺣﺮام ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮاي ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑـﺪو ورود ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎت ﻣﯽروﻧـﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻـﻄﻼح »ﻣـﺪﯾﻨﻪ ﺑﻌـﺪ« ﻫﺴـﺘﻨﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﺮد. در اﯾﻦ اﻣﺮ، ﻫﺮﭼﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارد، وﻟﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﺑﺮاي ﻫﺮدو ﮔﺮوه داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻟﺒﺎس ﻧﻤﺎز اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻧﻤﺎز دارد، ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ:

ﻣﺒﺎح ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺎك ﺑﺎﺷﺪ، از اﺟﺰاء ﻣﺮدار و ﺣﯿﻮان ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم ﺑﺪن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ، ﻧﺎزك و ﺑﺪنﻧﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و … ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ، ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﻣﺮدان ﻧﺒﺎﯾـﺪ دوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺘﯽ ﺑﻪﺷـﮑﻞ ﻟﺒﺎسﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﺻﻮرت دو ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺪوﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﻮﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و دﯾﮕﺮي را ﺑﺮ دوش ﻣﯽاﻓﮑﻨﻨﺪ. ﭼﻮن در ﺣﺎل اﺣﺮام، اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻄﺮ و ﺑﻮي ﺧﻮش ﺣﺮام اﺳﺖ، ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷـﺒﻮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻄﺮ اﺳﺖ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺮام ﺑﻮي ﺧﻮش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

* دﻣﭙﺎﯾﯽ و ﮐﻔﺶ ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺮدان در ﺣـﺎل اﺣﺮام ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﮐﻔﺶ ﺑﭙﻮﺷـﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻮﺷـﯿﺪن ﻫﺮﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺗﻤـﺎم روي ﭘـﺎ را ﺑﮕﯿﺮد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ، ﻟـﺬا ﺑﺮاي ﺣﺎل اﺣﺮام ﺑﺎﯾﺪ دﻣﭙﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم روي ﭘﺎ را ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﺎﻧـﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨـﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن در ﺣﺎل اﺣﺮام ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷـﺮاﯾﻂ ﻟﺒﺎس اﺣﺮام را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎك و ﻣﺒﺎح ﺑﺎﺷﺪ و از ﭼﺮم ﺣﯿﻮان ﺣﺮامﮔﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﻣﺮدار ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻔﺶ ﺑﺎﻧﻮان در ﺣﺎل اﺣﺮام ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

* ﻫﻤﯿﺎن ﻫﻤﯿـﺎن، ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪ ﭘﻬﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان در ﺣـﺎل اﺣﺮام ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧـﺪ، ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻪ داﺷـﺘﻦ ﺣﻮﻟﻪ اﺣﺮاﻣﯽ و ﻧﮕﻬـﺪاري ﭘﻮل و ﻟﻮازم دﯾﮕﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

دوﺧﺘﻪ ﺑﻮدن ﻫﻤﯿﺎن، ﺣﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮدان اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد.

* ﻟﻮازم ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ داﺷـﺘﻦ ﻧﺎﺧﻦﮔﯿﺮ ﯾﺎ ﻗﯿﭽﯽ ﺑﺮاي ﺗﻘﺼﯿﺮ، ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﻦ ذﮐﺮ )ﭼﻮن در ﺑﺴﯿﺎري از اﻋﻤﺎل ﻋﻤﺮه و ﺣﺞ اذﮐﺎر ﻣﮑ ّﺮر وﺟﻮد دارد( و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻨﺎﺳﮏ و دﻋﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

۲ ﯿ ز

ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻧﻤﺎز را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻـﺤﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﻧﻤﺎز از وﻇﺎﯾﻒ ﻫﻤﯿﺸـﮕﯽ ﻧﻤﺎزﮔﺰار اﺳﺖ، وﻟﯽ از آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﻤﺎل ﻋﻤﺮه و ﺣـﺞ ﺳﻪ ﻧﻤﺎز واﺟﺐ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﻧﻤﺎزﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎي واﺟﺐ داراي اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي اﺳﺖ، اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻏﻠﻂ ﺧﻮاﻧـﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن اﻋﻤﺎل ﻋﻤﺮه و ﺣﺞ ﺑﺸﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿـﺮورت ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ دوﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﺑﺮ زاﺋﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﻞ، ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﺎروان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺎنﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ داﺷﺖ، ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد.

ﻧﻤﺎزﻫﺎي واﺟﺐ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

– ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف ﻋﻤﺮه ﺗﻤﺘﻊ؛

– ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف ﺣﺞ؛

– ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف ﻧﺴﺎء؛

و ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺟﺎ آورد، آن ﻫﻢ دو ﻧﻤﺎز دارد؛ ﯾﮑﯽ ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده و دوم ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف ﻧﺴﺎء.

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﻣﻮال

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ، ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎح ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﺳـﻔﺮ ﺧﺮج ﻣﯽﺷﻮد از ﻣﺎل ﺣﻼل ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ زاﺋﺮان ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا، ﺑﻪﻃﻮر ﻏﺎﻟﺐ اﻓﺮاد ﺗﻼشﮔﺮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎر و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰد ﺣﻼل و ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺨﺎرج ﺳﺎل ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﺼﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪارﻧﺪ، وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽﻫﺎ وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯽ واﺟﺐ ﻣﺜﻞ ﺧﻤﺲ و زﮐـﺎت را ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧـﺪ ﮐﻪ ﻻـزم اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﺳـﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﭼﻨـﺎنﭼﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ اﻣﻮال ﻧﺪاﺷـﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿـﺪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه وي ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﺎروان ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻗـﺪام ﮐﻨﻨـﺪ و ﭼﻨـﺎنﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺑـﺎﻋﺚﺧﻤﺲ ﯾﺎ زﮐﺎت ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ وﺟﻮه ﺷـﺮﻋﯽ ﺑـﺪﻫﮑﺎر ﺷﺪﻧـﺪ ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ و ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳـﻔﺮ اﻗـﺪام ﮐﻨﻨـﺪ. و

ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﺪﻫﯽ آﻧﻬﺎ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻗﺪرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻤﻪ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در آﯾﻨﺪه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﯾﺎدآوري ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎبﺧﻤﺲ دارﻧﺪ و از درآﻣﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﻮل ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ را ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ، ﭘﻮل ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﺧﻤﺲ اﺳﺖ.

ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ

ﯾﮑﯽ از ﺳﺆاﻻـت ﻣﻬﻢ درﺑﺎره ﺣـﺞ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣـﺞ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ اﻋﻤﺎل، ﻧﯿﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ دو ﺳﺆال ﺑﺤﺚ اﺳـﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد، ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺞ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖﺣﺞ واﺟﺐ ﯾﺎ »ﺣﺠﮥ اﻻﺳﻼم« ﺑﻪﺟﺎ آورﻧﺪ و ﭼﻨﺎنﭼﻪ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ، واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ دﯾﮕﺮي اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

اﻗﺴﺎم اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ

– ﻣﺎﻟﯽ – ﺑﺪﻧﯽ )ﺻﺤﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ(

– ﻃﺮﯾﻘﯽ )ﺑﺎز ﺑﻮدن و اﻣﻨﯿﺖ راه( – زﻣﺎﻧﯽ )داﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ(

اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻣﻮر ذﯾﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد: – داﺷﺘﻦ ﻣﺨﺎرج ﺣﺞ )رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺨﺎرج دﯾﮕﺮ(

– داﺷﺘﻦ ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮاري، ﻟﻮازم ﻣﻨﺰل، ﭘﻮﺷﺎك، اﺑﺰار و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎ

– داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﻣﻠﮏ ﯾﺎ راه درآﻣﺪ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.

۵ ﯿ

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﭘﯿﺶ از ﺳـﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد، ﭼﻮن ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، از آﻏﺎز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎﺑﺖ دﯾﮕﺮي

را در ﻋﻤﺮه و ﺣﺞ ﺑﭙﺬﯾﺮد.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺎﺑﺖ

– ﺣﺞ واﺟﺐ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﺎﯾﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛

– ﻋﺬري از اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﻋﻤﺮه و ﺣﺞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜ ًﻠﺎ ﻧﻤﺎزش ﻏﻠﻂ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ؛

– ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﮏﺣﺞ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

برای قیمت فیش مکه به سایت مرجع فیش حج مراجعه کنید.

خرید و فروش فیش حج
فیش حج مشهد